Eerder vandaag

Wat gebeurt er als de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld?

De leerplichtambtenaar in jouw gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplicht van de leerlingen en controleert dus of de ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren kunnen bemiddelen, verwijzen naar de juiste instantie of voorlichting geven aan ouders, scholen of leerlingen. Door de Leerplichtwet is ieder kind in Nederland volledig verplicht om onderwijs te volgen van zijn vijfde tot zestiende levensjaar...

Gisteren

Eerder deze week

Een stevige basis voor regulier voortgezet Havo of VWO-onderwijs

We kennen allemaal die leerlingen die nog niet alle vaardigheden beheersen om goed te functioneren in het Voortgezet Onderwijs. Met pijn in ons hart zien we ze de overstap van PO naar VO maken, maar daar dan toch afstromen, zelfvertrouwen verliezen, van school moeten gaan of zelfs uitvallen. Ze hebben intensievere begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak nodig, eerst te leren in een kleine groep te functioneren en hun vaardigheden op soci...

Hoe is de extra financiële ondersteuning voor maatwerk voor mijn kind geregeld?

Als er extra financiële ondersteuning nodig is om maatwerk op de middelbare school mogelijk te maken, dan kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband van de regio waarin de nieuwe middelbare school van je kind staat. Voor de regio Noord-Kennemerland kun je terecht bij het Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland. In de bijlage hieronder vind je de handleiding voor de keuze voor een middelbare school.

Hoe vind ik met mijn kind een passende middelbare school?

De overgang van de basisschool naar de middelbare school roept vragen op. Welke scholen zijn er? Welke school past het beste bij mijn kind? En als je kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wil je graag zeker weten dat de nieuwe school dat kan bieden. Bespreek allereerst thuis met je kind wat het belangrijk vindt aan een nieuwe school. Het overzicht in de bijlage kan helpen om te onderzoeken wat jouw kind en jij als ouder belangrijk vinden. ...

Gelijke Kansen Alliantie

Inleiding en aanleiding tot de aanvraag “Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.” Op woensdag 10 april 2019 verscheen het rapport De Staat van het Onderwijs 2019, waarin de Inspectie van het Onderwijs aangeeft hoe het er op dit ...

AVG (Over privacy )

Het belang van het kind staat altijd voorop. Ook als het om privacykwesties gaat. Vaak spelen persoonlijke situaties een rol bij de ondersteuning van je kind, thuis of op school. Professionals die hierbij betrokken zijn, mogen niet zomaar informatie uitwisselen. Als ouder geef je hier altijd vooraf toestemming voor.

Zorgplicht

De school van je kind is verantwoordelijk (wettelijk verplicht) voor het organiseren van de juiste ondersteuning op school. Dat heet zorgplicht. Scholen in Noord-Kennemerland krijgen steun hierbij van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs. Als voor de inschrijving op een (nieuwe) school al duidelijk is dat je kind extra ondersteuning nodig heeft op school, onderzoekt school hoe en of het de juiste ondersteuning kan bieden. Dan wor...

Arrangement

Als duidelijk is welke ondersteuning je kind nodig heeft, stelt het samenwerkingsverband geld beschikbaar (op basis van het TOP dossier en een of meer MDO’s). Die financiële ondersteuning noemen we een arrangement. Alle basisscholen in Nederland krijgen een bepaald bedrag per leerling voor de inrichting van passend onderwijs in school. Soms is dat bedrag niet genoeg. Dan is een arrangement nodig. Met extra geld kunnen scholen bijvoorbeeld onde...

TOP dossier

Scholen in de regio Noord-Kennemerland maken voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een plan op maat waarin het kind centraal staat. Dat gebeurt in een TOP dossier: een Totaal Ontwikkel Plan. Een beveiligd digitaal plan waarin jij, de leerkracht en andere betrokkenen aangeven hoe zij de ontwikkeling van het kind (het liefst) zien en bijhouden wat goed werkt voor de ontwikkeling van je kind (en wat niet).

MDO

Wordt ook wel multidisciplinair overleg genoemd. Een MDO is een gesprek met jou als ouder, de leerkracht, de intern begeleider, eventuele andere professionals die al bij je kind betrokken zijn en de consulent. Als het kan, is je kind er ook bij. Graag zelfs. Als duidelijk is welke ondersteuning nodig is, kan de school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit proces verloopt via de consulent. Tijdens een MDO bespreek je welke...

Consulent passend onderwijs

Wordt ook wel kortweg consulent genoemd. Consulenten zijn onafhankelijke professionals die met jou en/of met school meedenken vanuit de vraag: wat is het beste voor het kind? Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kennen de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen. Ze volgen het hele proces dat ouders en school doorlopen en zien erop toe dat de stappen worden gezet die nodig zijn ...

Jeugd- en gezinscoach

Wordt ook wel JG-coach of CJG-coach genoemd. Deze coach is namens de gemeente verbonden aan school als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij ondersteuning kunnen gebruiken bij de begeleiding en opvoeding van hun kind thuis. De jeugd- en gezinscoach brengt eerst samen jou in kaart wat precies de ondersteuningsvraag is. Vervolgens begeleidt de coach je bij het vinden van de juiste hulp. De intern begeleider (IB’er) kan je in contact brengen met ...

Intern begeleider

Wordt ook wel IB’er genoemd. Een intern begeleider is een medewerker in de school die veel weet over de verschillende manieren waarop kinderen zich ontwikkelen. De IB’er is onder meer verantwoordelijk voor de manier waarop kinderen worden ondersteund bij eventuele moeilijkheden en met leerkrachten mee over de vraag hoe ze de kinderen het beste kunnen verder helpen.

We krijgen te maken met de leerplichtambtenaar, wat nu?

De leerplichtambtenaar kan in beeld komen als je kind thuis komt te zitten. In die situatie blijven school en het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor een passende oplossing. De leerplichtambtenaar denkt mee met jou als ouder, met school en met het samenwerkingsverband. Hij volgt het proces en grijpt in waar het nodig is. Als ouder ben en blijf je hier nauw bij betrokken. Ook kun je altijd contact zoeken met de consulent. Samenwerkingsve...

Eerder

Maandbericht PPO-NK: Ik maak verschil voor ons

Beste lezer die bijdraagt aan passend onderwijs, Een nieuwe nieuwsbrief die je niet wil missen. Ook omdat je meer wilt weten over de conferentie van 11 november. Deze nieuwsbrief is voor jullie, omdat jullie je elke dag inzetten voor goed passend primair onderwijs voor elk kind. Soms zijn het jouw eigen acties die het verschil maken, soms doe je dit in samenwerking met enkele anderen. Maar onderaan de streep gaat het erom dat elk kind goed ter...

Onze nieuwe collega Yvonne Vellinga

Yvonne Vellinga is dit schooljaar bij ons gestart als consulent. Ze praat met leerlingen, hun ouders en leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen. Yvonne's missie? ‘Dat ieder kind de zorg en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft en verdient.’ Stukje achtergrond ‘De afgelopen vier jaar ben ik onderwijskundig beleidsmedewerker geweest. Daarvoor heb ik mijn hele carrière voor de klas gestaan, zowel in het BAO als het SBO en het...

Recent actief

Astrid Ottenheym MLE/MEEdward van AarleEsther Nagtegaalsecretariaat PPO-NK
Natalie van den BroekArlan de WithRegien LooijenPPO-NK Community SupportAgnes van der VeenMarlies SevenhuysenSaapke WakkerBinja van Saus

Recente groepen

Rechten|plichten (oudersteun)BeleidsdocumentenSamen voor kwaliteit 2018-2019Nieuwsberichten
In gesprek (Oudersteunpunt)School gezocht (oudersteunpuntThuiszitters (Oudersteunpunt)Ondersteuning (oudersteunpunt)School (oudersteunpunt)
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.