Zoekresultaten

 • Het blijft voor taalvoorzieningen en gemeenten lastig om te anticiperen op de in- en uitstroom van nieuwkomers. De netwerkgroep nieuwkomers komt samen met de ambulant begeleider nieuwkomers om elkaar hiervan op de hoogte te houden en op ontwikkelingen te participeren. De ambulant begeleider (AB) Nieuwkomers werkt preventief, heeft direct contact met de scholen en heeft een signalerende en verbindende functie. In onze regio zijn 3 taalvoorzieningen met intensief taalonderwijs voor nieuwkomers ...

 • Regio Noord-Kennemerland (de vijf gemeenten en de samenwerkingsverbanden PO en VO) werken nauw samen om thuiszitters te voorkomen. Door het thuiszitterspact (een gezamenlijke aanpak) kunnen we elkaars inspanningen versterken om een thuiszitter te voorkomen of te begeleiden of terug te leiden naar een passende plek. Daarnaast signaleren we samen belemmeringen in de deelname aan het onderwijs pakken deze proactief op. Gesproken wordt van een thuiszitter als een leerplichtige jongere tussen de ...

 • Ondersteuningsvragen die gesteld worden door een school, kunnen onder andere worden beantwoord door inzet van een ambulante begeleider. De school vraagt dan uren van een ambulante begeleider aan via TOP dossier. Ambulant begeleiders die ingezet zijn, schuiven aan bij mdo's, doen observaties en geven handelingsgericht advies. Afhankelijk van het type hulpvraag zijn er drie type AB-ers inzetbaar. Als het gaat over vragen rondom een lichamelijke beperking of ernstige leer- en ontwikkelingsproble...

 • Wij vinden het belangrijk om de doorgaande schoolloopbaan van voorschool naar primair onderwijs en van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen. Om die reden registreren de consulenten of zij bij een van deze twee type mdo's betrokken worden. Tevens zijn er twee netwerkgroepen die samenkomen om deze doorgaande schoolloopbaan te monitoren en te evalueren. Op basis daarvan worden actiepunten geformuleerd voor het schooljaar. In het eerste trimester van 2019-2020 zijn er...

 • Ambulante begeleiding kan ingezet worden als een school een ondersteuningsvraag heeft. Wij werken samen met de ambulant begeleiders van Aloysius en Heliomare. Eerstgenoemde organisatie is deskundig op het gebied van gedrag en leren leren. Heliomare biedt ondersteuning aan kinderen met een lichamelijke beperking en met ernstige leer- en ontwikkelproblemen. Tevens is er een ambulant begeleider nieuwkomers. In het verslagjaar zijn wederom alle beschikbare uren van de ambulante begeleiders benu...

 • Geen thuiszittende kinderen, dat is ons doel. Gesproken wordt van een thuiszitter als een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar, die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van ander onderwijs. In onze regio zijn er slechts enkele kinderen die écht thuiszitten zonder leertraject of ...

 • De toestroom van nieuwkomers blijft onvoorspelbaar. Het is een uitdaging om hierop tijdig te anticiperen. Het afgelopen schooljaar nam het aantal nieuwkomers af maar was er een toename van na-reizigers. Deze kinderen verblijven veelal niet in een AZC, maar gaan direct bij hun ouders wonen. Hierdoor zijn er landelijk een aantal AZC-scholen gesloten, zo ook de Optimist in Alkmaar (Robonsbosweg). In de netwerkgroep nieuwkomers wordt de in- en uitstroom gevolgd. De netwerkgroep werkt continu aan ...

 • Om de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt de doorgaande lijn in de schoolloopbaan van kinderen besproken in de netwerkgroep. Het borgen van de doorgaande lijn is van belang, omdat het het risico op uitval verkleint en tevens bijdraagt aan het direct inzetten van passende begeleiding bij een overgang (voorschool, PO en VO). Drie initiatieven zijn ingezet om de doorgaande schoolloopbaan voor kinderen te helpen en daarme...

 • Ambulante begeleiding wordt ingezet naar aanleiding van een ondersteuningsvraag van een school die is vastgelegd in TOP dossier. Ambulante begeleiders (AB-ers) van Aloysius werken vanuit hun deskundigheid op het gebied van gedrag en leren leren, ambulante begeleiders van Heliomare bieden ondersteuning aan kinderen met een lichamelijke beperking en met ernstige leer- en ontwikkelproblemen. De ambulant begeleider voor nieuwkomers denkt mee met scholen die te maken hebben met nieuwkomers, neemt ...

 • Voor taalvoorzieningen en gemeenten blijkt het lastig om te anticiperen op de in- en uitstroom van nieuwkomers. Het afgelopen schooljaar nam het aantal nieuwkomers af, maar was er een toename van na- reizigers. Kinderen van de na-reizigers verblijven veelal niet in een AZC, maar gaan gelijk bij hun ouder in een aangewezen woning wonen. Hierdoor zijn er landelijk een aantal AZC-scholen gesloten, zo ook de Optimist in Alkmaar (Robonsbosweg). De netwerkgroep nieuwkomers komt samen met de ambulan...

 • Ambulante begeleiding wordt ingezet als een school een ondersteuningsvraag heeft en die heeft vastgelegd in TOP dossier. Wij werken samen met de ambulant begeleiders van Stichting Aloysius (voorheen Gedragpunt) en Heliomare. Eerstgenoemde organisatie is deskundig op het gebied van gedrag en leren leren. Heliomare biedt ondersteuning aan kinderen met een lichamelijke beperking en met ernstige leer- en ontwikkelproblemen. Scholen en consulenten zijn tevreden over de samenwerking en de kwaliteit...

 • Afgelopen trimester is er geregistreerd hoeveel multidisciplinaire overleggen (mdo's) er ten gunste van doorgaande ondersteuningslijnen hebben plaatsgevonden. Er zijn twee soorten mdo's binnen de doorgaande ondersteuningslijn voorschool-PO-VO: de voorschoolse en het mdo in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het aantal mdo's ziet u hier terug. We zien dat het aantal gevoerde mdo's voorschool en voortgezet onderwijs ongeveer gelijk blijven. De netwerkgroepen 0-4 jarigen en P...

 • Gesproken wordt van een thuiszitter als een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar, die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van ander onderwijs. Elke drie maanden vraagt het OCW het aantal thuiszittende leerlingen bij het swv op. Doel van PPO-NK is om nul thuiszitters te hebben. ...

 • Doorgaande schoolloopbaan De netwerkgroep voor de overstap van primair naar het voortgezet onderwijs is het afgelopen jaar vijf keer bijeen geweest. Doel is de overgang van PO naar VO zo soepel mogelijk te laten verlopen. De werkgroep heeft de protocollen voor de overgang van PO naar VO vastgesteld en een start gemaakt met de organisatie van het symposium 10-14–jarigen in oktober 2018. Daarnaast heeft de werkgroep zich ingespannen voor het gelijke kansen traject. Hierover leest u hier meer. I...

 • Aantallen De toestroom van nieuwkomers blijft onvoorspelbaar. Het is een uitdaging voor ons om hierop tijdig te anticiperen. Het afgelopen jaar zijn er een aantal taalvoorzieningen weggevallen door beslissingen vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zo zijn azc-school De Wissel en de Optimist gesloten, evenals de taalklas in de gemeente Langedijk. Er zijn nieuwe taalvoorzieningen opgebouwd, zoals de Boswaid (Bergen/Heiloo). Op dit moment is er alleen in Heerhugowaard een azc-sc...

 • Nul kinderen die thuis zitten. Dat is ons doel in 2020. In onze regio zijn er slechts enkele kinderen die écht thuiszitten zonder leertraject of ontwikkelingsperspectief. Eind schooljaar 2017-2018 waren er vier thuiszitters zonder perspectief, waarvan er drie in het buitenland verbleven. Maatwerktrajecten Met maatwerktrajecten en inzet van gespecialiseerde begeleiding en zorg op school of op locatie (onderwijs(-zorg)arrangementen) kunnen we voorkomen dat kinderen dreigen uit te vallen. Voor...

 • Algemene ontwikkelingen Zoals bekend van nieuwkomers-instroom, is er geen prognose te geven van verwachte leerlingenaantallen. Hierdoor is het voor de taalvoorzieningen, maar ook voor gemeenten lastig om vooraf te anticiperen op verwachte in- en uitstroom. Het afgelopen schooljaar hebben we in de regio een afname van nieuwkomers gemerkt, maar ook een toename in na- reizigers. De kinderen onder de na-reizigers verblijven veelal niet in een AZC, maar gaan gelijk bij hun ouder in de aangewezen w...

 • Hoe doen we dat bij PPO-NK?Perspectief voor ieder kind: dat is het doel van ons samenwerkingsverband. Om dat doel te behalen, zetten we in op preventie. Het is van belang dat kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. En dat leerkrachten daar handvatten voor krijgen. Daarom is preventiekracht een van onze strategische thema’s.

 • Afgelopen trimester is er geregistreerd hoeveel multidisciplinaire overleggen (MDO's) er ten gunste van doorgaande ondersteuningslijnen hebben plaats gevonden. Er zijn twee soorten MDO's binnen de doorgaande ondersteuningslijn voorschool-PO-VO: de voorschoolse en het MDO in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het aantal MDO's ziet u hier terug. Daarnaast is er een PO-VO netwerkgroep actief. Deze groep komt 5 keer per jaar bij elkaar om de overgang van PO naar VO zo gestroom...

 • Vanuit OCW worden elke drie maanden de thuiszittende leerlingen opgevraagd bij het SWV. De vraag blijft; wanneer spreek je van een thuiszitter? Binnen ons SWV is er veel mogelijk met betrekking tot maatwerktrajecten en inzet van gespecialiseerde begeleiding en zorg op school door middel van het inzetten van onderwijs(zorg)arrangementen. Hierdoor gaat de definitie thuiszitter voor veel kinderen niet op, terwijl zij niet altijd voor alle onderwijsuren en schooldagen een gevuld programma hebben....

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.