Zoekresultaten

 • Dit is het tweede jaar dat wij werken met ons ondersteuningsplan 2017-2021. Een plan dat steeds meer betekenis krijgt. Onze strategische perspectieven worden zichtbaar door het dagelijks handelen van de onderwijsprofessionals die met en bij ons werken. In dit verslag gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen. Strategische koers In het ondersteuningsplan staan zes strategische perspectieven centraal: 1. Professionaliseringsmodel 2. Innovatie en ontwikkeling 3. Lokaal anticiperen 4. Werken ...

 • Ten grondslag aan de trimesterrapportage ligt het jaarplan. Aan het einde van het schooljaar, zal de uitwerking volgen van de realisatie van het jaarplan. Deze ligt ten grondslag aan de trimesterrapportages. Per doel uit het jaarplan van schooljaar 2019-2020 zal hier aangegeven worden of de doelen reeds afgerond of nog in ontwikkeling zijn.

 • Er is een toename zichtbaar in de verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs. Ook zien we dat 50% van de ondersteuningsvragen van scholen over problematisch gedrag gaan van kinderen. Daarom is er een aanvraag gedaan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een praktijkonderzoek. Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Op 31 oktober hebben de samenwerkingsverbande...

 • Eind schooljaar 2018-2019 zijn wij overgestapt naar een nieuwe governance, waarin bestuur en toezicht strikt gescheiden zijn. De nieuwe inrichting is een volgende stap in de doorontwikkeling van ons samenwerkingsverband die gaat zorgen voor meer rolzuiverheid, rolbewustzijn en handelen. De schoolbestuurders hebben in deze nieuwe structuur een andere rol gekregen, ze denken met ons mee in de deelnemersraad. Daarin worden actuele ontwikkelingen gedeeld, trimesterrapportages besproken en staat e...

 • Het resultaat is weliswaar (zoals begroot) negatief, maar als gevolg van de tussentijdse tariefstijgingen en lagere uitgaven positiever dan begroot. Hierbij moet worden bedacht dat lagere uitgaven in de rest van het schooljaar grotendeels alsnog worden gedaan, en de tariefsaanpassing van het SO en de onderwijsondersteuners pas in het tweede trimester zichtbaar zal zijn. Het resultaat van het 1e trimester is dan ook niet maatgevend voor het gehele schooljaar. Baten Rijksbijdragen: In...

 • Wij hebben een Ondersteuningsplanraad: een medezeggenschapsraad van ouders en professionals van onze scholen. De OPR beoordeelt o.a. het ondersteuningsplan. De OPR bestaat uit 14 leden: 7 ouders en 7 personeelsleden verdeeld over onze 14 schoolbesturen. Jaarverslag OPR 2018-2019 De ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband (swv) PPO Noord-Kennemerland heeft tijdens dit schooljaar drie keer vergaderd. Winanda Maljaars was voorzitter, Lottie Jong en Thea van der Zijden maakten ook ...

 • Bij passend onderwijs wordt kwaliteit gemaakt en bepaald door mensen. Permanente aandacht hiervoor is belangrijk. Er zijn veel variabelen die invloed hebben op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van het dekkend netwerk. Wij bieden kwaliteitszorg via de cyclus van delen - bespreken- leren en verbeteren. Ontwikkelingen in het verslagjaar Tijdens het schooljaar 2018-2019 hebben we op alle niveaus geëvalueerd en gereflecteerd. Dit gebeurt tijdens de multidisciplinaire ov...

 • Om de kwaliteit van de basis- en de lichte ondersteuning in kaart te brengen is onderstaand praatpapier ontwikkeld door de netwerkgroep beleidsmedewerkers. Dit overzicht is vervolgens besproken met de consulenten en in het besturenoverleg. Het lerende dialoog zou belangrijk zijn voor het versterken van de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur. Aan de hand van de pilot begeleide zelfevaluatie dienen verdere perspectieven te worden geopend. Verdere uitwerking volgt komend schooljaar.

 • Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 gehandhaafd wordt, behoefde ons privacybeleid aanpassingen. Deze aanpassingen waren gericht op versterking en uitbreiding van de privacyrechten en de verandering in verantwoordelijkheid van de organisatie. We beschermen hiermee niet alleen de persoonsgegevens van kinderen en ouders, maar ook de persoonsgegevens van medewerkers en partners (bijvoorbeeld scholen). In 2017-2018 is een start gemaakt met de actualisering ...

 • Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie. Wettelijk is vastgelegd dat de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden dienen te zijn: het interne toezicht moet onafhankelijk van het bestuur functioneren. Samenwerkingsverbanden - ook PPO-NK - hebben gezocht naar mogelijkheden hieraan invulling te geven. In januari en maart 2018 voerde de Inspectie van het Onderwijs een regulier kwaliteitsonderzoek u...

 • Ten grondslag aan de (trimester)rapportages ligt het jaarplan. Hieronder is aangegeven in hoeverre de doelen voor het schooljaar 2018-2019 reeds afgerond of nog in ontwikkeling zijn. Professionaliseringsmodel Van wenkend perspectief naar concrete uitwerking: versterken van de ondersteuningscapaciteit van scholen - werkgebied - regio. Doel tot 2021 uit ondersteuningsplan: Meer ondersteuningscapaciteit in scholen en het werkgebied. Vanaf 2020 is de professionalisering van de leerkrach...

 • We willen graag duidelijk maken waaraan we onze middelen besteden. Daarover zijn afspraken gemaakt vanuit ons ondersteunings- en jaarplan. Elk trimester vergelijken we de gedane uitgaven met de begroting. Wij wijzen onze middelen toe op basis van drie ondersteuningsniveaus: - Basisondersteuning en lichte ondersteuning (niveau 0 en 1) - Extra ondersteuning in het regulier onderwijs (niveau 2 en 3) - Extra ondersteuning binnen voorziening speciaal (basis)onderwijs (niveau 4) Basisondersteunin...

 • Er is een toename zichtbaar in de verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs. Ook zien we dat 50% van de ondersteuningsvragen van scholen over problematisch gedrag gaan van kinderen. Daarom is er een aanvraag gedaan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een praktijkonderzoek, welke is goedgekeurd. Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Volgend schooljaar za...

 • Hieronder treft u de rapportage exploitatie van schooljaar 2018-2019 aan. Conform de afspraken over de bestemming van het eigen vermogen is voor 2018-2019 negatief begroot. Het daadwerkelijke tekort werd met name veroorzaakt door een hogere personeelslast i.v.m. vervangingen, hogere bestuurskosten door governance-implementatie en meer leerlingen in een onderwijszorgarrangement. Deze overschrijding zal geen gevolgen hebben voor de hoogte van de eerder genoemde bestemmingsreserve en de verwerki...

 • Bij passend onderwijs wordt kwaliteit gemaakt en bepaald door mensen. Permanente aandacht hiervoor is belangrijk. Er zijn veel variabelen die invloed hebben op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van het dekkend netwerk. Wij bieden kwaliteitszorg via de cyclus van delen - bespreken- leren en verbeteren. Ontwikkelingen in het verslagjaar Tijdens het schooljaar 2017-2018 hebben we op alle niveaus geëvalueerd en gereflecteerd. Dit gebeurt tijdens de multidisciplinaire over...

 • Wij hebben een Ondersteuningsplanraad: een medezeggenschapsraad van ouders en professionals van onze scholen. De OPR beoordeelt o.a. het ondersteuningsplan. De OPR bestaat uit 14 leden: 7 ouders en 7 personeelsleden verdeeld over onze 14 schoolbesturen. Jaarverslag OPR 2017-2018 De ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband (swv) PPO Noord-Kennemerland heeft tijdens dit schooljaar vier keer vergaderd. Nathalie de Groot was tijdens de eerste vergadering technisch voorzitter, daarna ...

 • Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 gehandhaafd wordt, behoefde ons privacybeleid aanpassingen. We beschermen hiermee niet alleen de persoonsgegevens van kinderen en ouders, maar ook de persoonsgegevens van medewerkers en partners. In 2017-2018 is een start gemaakt met de actualisering van het privacybeleid. Deze is in schooljaar 2018-2019 door alle medewerkers ondertekend. Men is zich bewust van het privacy protocol en weet hoe men hiermee moet werken...

 • Wettelijk is vastgelegd dat de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden dienen te zijn: intern toezicht moet onafhankelijk van het bestuur opereren. Het risico is immers dat men te dicht betrokken is bij de besluitvorming of de dagelijkse sturing zodat men de controlerende rol onvoldoende kan uitoefenen. Veel samenwerkingsverbanden zijn met dit thema bezig. Ook wij hebben dit verslagjaar onze 'governance' veranderd. Afgelopen jaar zijn wij overgestapt naar een ander bestuursmodel (...

 • Om de kwaliteit van de basis- en de lichte ondersteuning in kaart te brengen is onderstaand praatpapier ontwikkeld door de netwerkgroep beleidsmedewerkers. Dit overzicht is vervolgens besproken met de consulenten en in het besturenoverleg. Het lerende dialoog zou belangrijk zijn voor het versterken van de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur. Aan de hand van de pilot begeleide zelfevaluatie dienen verdere perspectieven te worden geopend. Verdere uitwerking volgt komend schooljaar. De net...

 • Baten en Lasten De middelen die we krijgen voor passend onderwijs willen we graag transparant inzetten. Daarover hebben we afspraken met elkaar gemaakt vanuit ons ondersteunings- en jaarplan. Elk trimester vergelijken we de gedane uitgaven met de begroting. Deze bespreken we met de Audit Commissie, het besturenoverleg, de werkgebieden en de Ondersteuningsplanraad (trimesterrapportage). Wij wijzen onze middelen toe op basis van drie ondersteuningsniveaus: - Basisondersteuning en lichte onders...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.