Zoekresultaten

 • We zoeken naar de beste oplossingen voor kinderen. Echter zijn er soms kinderen voor wie we niet altijd direct een passende onderwijsplek hebben. Daarom zijn ontwikkeling en innovatie noodzakelijk: zo blijven we een dekkend netwerk in onderwijs en zorg realiseren. Dit doen we door inzet van arrangementen op de basisscholen, lokaal anticiperen in de werkgebieden en speciaal (basis) onderwijs. Acht werkgebieden In de regio Noord-Kennemerland zijn de scholen geografisch verdeeld over acht werkge...

 • Onze acht werkgebieden hebben allemaal een budget, waarvan een deel is gereserveerd voor innovatie. Hiermee krijgen de werkgebieden de mogelijkheid om op basis van specifieke onderwijsbehoeften nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Doel is om in 2021 15% van het budget per werkgebied te besteden aan innovatie projecten (dit jaar ligt het op 7%). Er liepen in totaal 19 innovatieprojecten in het jaar 2018-2019. In de verschillende werkgebieden zijn initiatieven ontstaan. Het verschil tussen een inn...

 • Het is belangrijk om lacunes tijdig te signaleren in ons dekkend netwerk. Ook voor de thuiszitters zijn er diverse mogelijkheden om maatwerk te bieden. We voorkomen hiermee dat leerlingen tussen wal en schip vallen. Voor de ontwikkeling hiervan zijn wij gestart met een aantal voorzieningen, waarin onderwijs en zorg samenwerken. Deze voorzieningen zijn veelal als pilot gestart, maar groeien veelal uit tot volwaardige programma's. In het afgelopen schooljaar is kritisch gekeken naar deze speci...

 • Als aan de onderwijsbehoeften en ontwikkeldoelen van een kind het best tegemoet wordt gekomen in het Speciaal (Basis) Onderwijs of speciale voorziening, dan wordt de route van toewijzing gevolgd. Hieronder is een lijst zichtbaar, waarin per school is aangegeven hoeveel leerlingen er zijn verwezen naar S(B)O. Daarbij moet worden opgemerkt dat hier niet is gekeken naar het totale leerlingenaantal per school en dat deze cijfers voor de interpretatie daarom met voorzichtigheid bekeken moeten word...

 • In de vorige paragraaf is te vinden hoe de route van toewijzing werkt. Om zicht te krijgen op de verschillen tussen onze werkgebieden, is het interessant om te weten in welke mate de verschillende werkgebieden toelaatbaarheidsverklaringen aanvragen. In onderstaande grafiek is een vergelijking gemaakt. We zien hier dat Alkmaar-Noord en Heerhugowaard-Zuid verhoudingsgewijs vaker verwijzen. Vanuit Heiloo en Bergen lijkt minder te worden verwezen. Mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn da...

 • Als aan de onderwijsbehoeften en ontwikkeldoelen van een kind het best tegemoet wordt gekomen in het Speciaal (Basis) Onderwijs of speciale voorziening, dan wordt de route van toewijzing gevolgd. Tijdens deze route stelt het multidisciplinair overleg (mdo) de noodzaak van toewijzing vast in het TOP dossier van het kind. De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband bekijkt of het kind toelaatbaar is door de kwaliteit en onderbouwing van het ontwikkelingsperspectiefplan in TOP dossier t...

 • In sommige situaties is het niet direct duidelijk welke ondersteuning het beste is voor een kind of is een situatie vastgelopen en is er geen directe oplossing voor handen. In deze gevallen is het wenselijk dat er een tijdelijke observatie- en interventieplaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) mogelijk is, zodat zorgvuldig kan worden bepaald wat de beste vervolgstap is voor het kind. Er is een sterke afname zichtbaar in tijdelijke observatie- en interventieplaatsen. Eén van de re...

 • In de regio Noord-Kennemerland zijn de scholen geografisch verdeeld over 8 werkgebieden. Een negende werkgebied is het werkgebied van de speciale (basis) scholen. We zien dat de werkgebieden op veel fronten van elkaar verschillen, namelijk in populatie, schoolsoorten, actuele thema's, ontwikkelingen en focus. Hieronder staan enkele ontwikkelingen van deze acht werkgebieden van het afgelopen schooljaar. Alkmaar-Noord Alkmaar-Noord heeft dit schooljaar de focus liggen op innovatieprojecten en...

 • In het kader van professionalisering stemmen we ieder schooljaar samen af welke scholingen ingezet worden voor de consulenten, zodat ook zij blijven doorontwikkelen. In het afgelopen schooljaar hebben de consulenten scholing gehad in Visueel Communiceren en Systemisch kijken naar Passend Onderwijs. Het visueel communiceren wordt veel ingezet tijdens netwerkgroepen en trimesteroverleggen. Het systemisch kijken maakt ons bewust van ons eigen handelen en laat ons daar op een andere manier op re...

 • De acht werkgebieden hebben een eigen budget voor arrangementen. De verdeling en de besteding vindt u hier. De werkgebieden streven ernaar om een deel van hun budget te besteden aan innovatie. Hiermee blijven we onszelf uitdagen om arrangementen in te zetten die een creatieve inslag van ons vragen. Om innovatie te stimuleren is de ambitie gesteld om aan het einde van deze planperiode (2021) 15% van het budget voor extra ondersteuning aan innovatieve arrangementen te besteden (zie ondersteuni...

 • We zoeken, los van regels en protocollen, naar de beste oplossingen voor kinderen. Er zijn nog kinderen voor wie we niet altijd direct een passende onderwijsplek hebben. Daarom zijn ontwikkeling en innovatie noodzakelijk: zo blijven we een dekkend netwerk in onderwijs en zorg realiseren. Dit doen we door de arrangementen op de basisscholen, lokaal anticiperen in de werkgebieden, speciaal (basis) onderwijs en door aansluiting van onderwijs en zorg. Toelaatbaarheid speciaal (basis)onderwijs Als...

 • De werkgebieden hebben een eigen budget voor arrangementen. Zij kunnen een deel hiervan besteden aan innovatie. Hiermee krijgen de werkgebieden de mogelijkheid om op basis van specifieke onderwijsbehoeften nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Om innovatie te stimuleren, is de ambitie gesteld om eind 2021 15% van het budget voor extra ondersteuning aan innovatieve arrangementen te besteden (dit schooljaar is dat 5% van het budget).   Een greep uit de innovatieprojecten Op 2 november is Hands-On! ...

 • Aantal leerlingen basisonderwijs Vanaf het jaar 2011 tot en met 2015 daalde het leerlingaantal in het werkgebied van Noord-Kennemerland gemiddeld met 1,44%, waar het in 2011 22.159 leerlingen telde en in 2015 nog 20.883. Deze dalende trend van de afgelopen jaren met betrekking tot het aantal leerlingen stabiliseert naar verwachting vanaf dit jaar rond de 20.500 leerlingen. In onderstaande grafiek ziet u het aantal leerlingen van de afgelopen jaren en een basisprognose van het aantal leerlinge...

 • Dekkend netwerk: voorzieningen en aansluiting onderwijs - jeugdhulp OZA 2,5-7 jarigen (Alkmaar & Heerhugowaard) draait en is bezig met de doorontwikkeling van de maatschappelijke businesscase. Op dit moment zijn er vier onderwijs-zorggroepen in de regio. Onderwijszorg voor hoogbegaafde kinderen: De netwerkgroep hoogbegaafdheid heeft proeftuin Trimaran opgezet en vastgelegd in een Maatschappelijke Businesscase. Deze is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen die vastgelopen zijn in hun ontwikkeli...

 • Alle werkgebieden hebben een eigen budget voor arrangementen. Meer informatie over de verdeling en de besteding van die budgetten vindt u hier. De werkgebieden kunnen een deel van hun arrangementenbudget besteden aan innovatie. Op dit moment is 5% van het budget van de werkgebieden de richtlijn om te besteden aan innovatieprojecten passend onderwijs. Onze ambitie is om aan het einde van deze planperiode (2021) 15% van het budget voor extra ondersteuning aan innovatieve arrangementen te best...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.