Blader door bijdragen

Eerder

Wat is de wetgeving rondom het delen van gespreksverslagen?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 938

Rondom gespreksverslagen, opnamen, leerlingendossiers en beeldmateriaal zijn er veel wetten en regels. Hieronder lichten we ze kort toe. Delen van een gespreksopname Het is niet verstandig om een opname van een gesprek te delen. Het kan namelijk een inbreuk op het recht op privacy van de ander vormen. Een uitzondering hierop is als er sprake is van een groot (maatschappelijk) belang om het gesprek te delen. Denk aan zeldzame situaties waarin d...

Rechten|plichten (oudersteun)

Mogen gesprekken op school worden opgenomen?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1872

Voer je een gesprek met de school? Dan mag je het gesprek opnemen. Dit recht werkt twee kanten op; school mag dus ook gesprekken met jou opnemen. Deelnemers aan het gesprek mogen ook een ander opdracht geven het gesprek op te nemen. In het Wetboek van Strafrecht staat dat het verboden is een gesprek op te nemen zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn. Op grond van deze wet hoef je niet te melden dat je een gesprek opneemt. Toch is het altijd ...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wie mogen er aanwezig zijn bij het multidisciplinair overleg?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 2199

Op het moment dat je kind extra ondersteuning nodig heeft, schuif je als ouder aan bij het multidisciplinair overleg (MDO). Hieronder leggen we kort uit wat een MDO is en wie erbij aanwezig mogen zijn. Wat is het multidisciplinair overleg? Het multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg over de ondersteuning van je kind, waar als het kan je kind zelf ook (gedeeltelijk) bij aanwezig is. Het overleg kan worden gevoerd op verzoek van de ouders...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wie bepaalt uiteindelijk welke ondersteuning mijn kind krijgt?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1014

School bepaalt, in zo goed overleg met jou als ouder, welke ondersteuning je kind krijgt. Schoolkeuze Als ouder kies je zelf de school voor je kind. Doe dit minimaal tien weken voordat het schooljaar begint. Als je denkt dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, geef dit dan direct door. Samen met jou onderzoekt de school welke ondersteuning jouw kind precies nodig heeft en bekijkt of ze die ondersteuning en/of zorg kunnen bieden. Als dat...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat zijn de plichten van de school?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1352

Scholen hebben verschillende plichten. Zo moeten scholen zich houden aan het Kinderrechtenverdrag en de Salamanca Verklaring en hebben scholen zorgplicht en informatieplicht richting kinderen en ouders. Invulling onderwijs In het Kinderrechtenverdrag staan doeleinden waaraan onderwijs moet voldoen. Zo moet onderwijs gericht zijn op de ontwikkeling van de persoonlijkheid, de talenten en mentale en fysieke vermogens van het kind. Het (speciaal) ...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat zijn de rechten van de school?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 601

School heeft een aantal rechten: zo mogen scholen zelf het onderwijs inrichten, kunnen ze beslissen over de toelating en verwijdering van leerlingen en mogen scholen ordemaatregelen of schorsing doorvoeren. Hieronder lees je meer over de rechten van de school. Vrijheid van onderwijs In Artikel 23 van de Grondwet staat het recht op vrijheid van onderwijs. Iedereen kan op grond van dit artikel een school oprichten en het onderwijs zelf inrichten...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat zijn mijn rechten als ouder?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1212

Als ouder heb je een aantal rechten als het gaat om onderwijs voor je kind. Zo kun je zelf een school kiezen voor je kind, heb je recht op informatie, kun je een klacht indienen als dat nodig is en zijn er nog enkele andere rechten. Hieronder zetten we ze op een rijtje. Vrijheid van onderwijs Ouders hebben het recht om zelf een school te kiezen voor hun kind. Ouders kunnen kiezen tussen openbare scholen en scholen met een religieuze of levensb...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat zijn mijn plichten als ouder?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 741

Ouders zijn wettelijk gezien verantwoordelijk voor het welbevinden van hun kind. Daarnaast hebben zij plichten tegenover de school. Zo zijn ouders verplicht gewenst gedrag te vertonen, en houden zij zich net als de school aan de informatieplicht. Gewenst gedrag Ouders moeten zich goed gedragen naar leraren, het schoolbestuur, andere ouders en leerlingen. Dit houdt in dat er geen geweld, intimidatie of stalkingen plaats mogen vinden. Scholen mo...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat zijn de plichten van het kind?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1872

Kinderen hebben naast rechten ook plichten. Leerplicht bijvoorbeeld, maar ook heb je als ouder van kinderen in het basisonderwijs de plicht om te melden wanneer je kind niet naar school kan (verlof en vrijstellingen). Hieronder lees je meer over de plichten van het kind. Leerplicht Kinderen hebben het recht om naar school te gaan. Ook zijn ze verplicht om naar school te gaan. Volgens de Leerplichtwet 1969 zijn kinderen vanaf 5 jaar tot en met ...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat zijn de rechten van het kind?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 799

Alle kinderen hebben recht op onderwijs en speciale rechten bij ziekte. Daarnaast hebben kinderen in sommige gevallen recht op vervoerskosten. Hieronder lees je meer over de rechten van het kind. Recht op onderwijs Ieder kind heeft volgens het Kinderrechtenverdrag en de Verklaring van Salamanca recht op onderwijs. Dit houdt in dat de basisschool gratis moet zijn voor ieder kind in Nederland. De overheid moet daarnaast zorgen dat verdere ontwik...

Rechten|plichten (oudersteun)

Ik heb gehoord over de Variawet. Wat houdt die wet in voor mijn kind en mij?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 3212

Om goed uit te leggen wat de Variawet voor jou en je kind kan inhouden, bespreken we kort wat de Variawet is, voor wie de wet geldt en hoe de wet werkt. Wat is de Variawet? De Variawet geldt vanaf 1 augustus 2018. De wet heeft tot doel om meer maatwerk te creëren voor kinderen die tijdelijk of gedeeltelijk geen onderwijs kunnen volgen. Kinderen met een lichamelijke of psychische beperking zitten soms thuis omdat ze vrijstelling hebben gekregen...

Rechten|plichten (oudersteun)