Blader door bijdragen

Eerder

Ondersteuningsplanraad

 • dec 2018
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 1021

Wij hebben een Ondersteuningsplanraad: een medezeggenschapsraad van ouders en professionals van onze scholen. De OPR beoordeelt o.a. het ondersteuningsplan. De OPR bestaat uit 14 leden: 7 ouders en 7 personeelsleden verdeeld over onze 14 schoolbesturen. Jaarverslag OPR 2017-2018 De ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband (swv) PPO Noord-Kennemerland heeft tijdens dit schooljaar vier keer vergaderd. Nathalie de Groot was tijdens d...

Jaarverslag 17-18 - Kwaliteit

​Wat is de ondersteuningsplanraad?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1562

De OPR is te vergelijken met de medezeggenschapsraad van een school. De OPR behartigt de belangen van ouders en onderwijsmedewerkers. De OPR heeft instemmingsrecht over het ondersteuningsplan Dit plan beschrijft ons beleid voor de komende jaren, zoals de schoolbesturen dat met elkaar hebben vastgesteld. Ook bij de Appendix bij dit plan was de OPR nauw betrokken.

Veelgestelde vragen

​Wat kunnen ouders doen bij een verschil van mening?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1719

Bij een verschil van mening met de school kunnen ouders bezwaar indienen bij de school, hun klacht voorleggen aan een landelijke geschillencommissie, een onderwijsconsulent om bemiddeling vragen of naar de rechter gaan. Ouders van wie het kind al op school zit, kunnen via medezeggenschap invloed uitoefenen op het profiel van de school (welke extra ondersteuning een school wel of niet kan bieden). Daarnaast krijgen ouders en leerkrachten ook me...

Veelgestelde vragen

​Hebben ouders inspraak?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 2170

Goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal als het gaat om passend onderwijs. Ouders kiezen altijd zelf de school waar ze hun kind aanmelden. Kan de school niet de juiste extra ondersteuning bieden? Dan is de school verantwoordelijk om een andere plek te zoeken. Dat gebeurt in nauw overleg met de ouders en onze consulenten. Ouders en school kennen het kind en kunnen samen – uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling – zoeke...

Veelgestelde vragen