Blader door bijdragen

Eerder

Wat gebeurt er als de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld?

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 9320

De leerplichtambtenaar in jouw gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplicht van de leerlingen en controleert dus of de ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren kunnen bemiddelen, verwijzen naar de juiste instantie of voorlichting geven aan ouders, scholen of leerlingen. Door de Leerplichtwet is ieder kind in Nederland volledig verplicht om onderwijs te volgen van zijn vijfde tot zestiende levensjaar...

Rechten|plichten (oudersteun)

Hoe is de extra financiële ondersteuning voor maatwerk voor mijn kind geregeld?

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 836

Als er extra financiële ondersteuning nodig is om maatwerk op de middelbare school mogelijk te maken, dan kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband van de regio waarin de nieuwe middelbare school van je kind staat. Voor de regio Noord-Kennemerland kun je terecht bij het Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland. In de bijlage hieronder vind je de handleiding voor de keuze voor een middelbare school.

School gezocht (oudersteunpunt

Hoe vind ik met mijn kind een passende middelbare school?

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 880

De overgang van de basisschool naar de middelbare school roept vragen op. Welke scholen zijn er? Welke school past het beste bij mijn kind? En als je kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wil je graag zeker weten dat de nieuwe school dat kan bieden. Bespreek allereerst thuis met je kind wat het belangrijk vindt aan een nieuwe school. Het overzicht in de bijlage kan helpen om te onderzoeken wat jouw kind en jij als ouder belangrijk vinden. ...

School gezocht (oudersteunpunt

AVG (Over privacy )

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 388

Het belang van het kind staat altijd voorop. Ook als het om privacykwesties gaat. Vaak spelen persoonlijke situaties een rol bij de ondersteuning van je kind, thuis of op school. Professionals die hierbij betrokken zijn, mogen niet zomaar informatie uitwisselen. Als ouder geef je hier altijd vooraf toestemming voor.

OSP - Begrippenlijst

Zorgplicht

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 432

De school van je kind is verantwoordelijk (wettelijk verplicht) voor het organiseren van de juiste ondersteuning op school. Dat heet zorgplicht. Scholen in Noord-Kennemerland krijgen steun hierbij van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs. Als voor de inschrijving op een (nieuwe) school al duidelijk is dat je kind extra ondersteuning nodig heeft op school, onderzoekt school hoe en of het de juiste ondersteuning kan bieden. Dan wor...

OSP - Begrippenlijst

Arrangement

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 493

Als duidelijk is welke ondersteuning je kind nodig heeft, stelt het samenwerkingsverband geld beschikbaar (op basis van het TOP dossier en een of meer MDO’s). Die financiële ondersteuning noemen we een arrangement. Alle basisscholen in Nederland krijgen een bepaald bedrag per leerling voor de inrichting van passend onderwijs in school. Soms is dat bedrag niet genoeg. Dan is een arrangement nodig. Met extra geld kunnen scholen bijvoorbeeld onde...

OSP - Begrippenlijst

TOP dossier

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 594

Scholen in de regio Noord-Kennemerland maken voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een plan op maat waarin het kind centraal staat. Dat gebeurt in een TOP dossier: een Totaal Ontwikkel Plan. Een beveiligd digitaal plan waarin jij, de leerkracht en andere betrokkenen aangeven hoe zij de ontwikkeling van het kind (het liefst) zien en bijhouden wat goed werkt voor de ontwikkeling van je kind (en wat niet).

OSP - Begrippenlijst

MDO

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 537

Wordt ook wel multidisciplinair overleg genoemd. Een MDO is een gesprek met jou als ouder, de leerkracht, de intern begeleider, eventuele andere professionals die al bij je kind betrokken zijn en de consulent. Als het kan, is je kind er ook bij. Graag zelfs. Als duidelijk is welke ondersteuning nodig is, kan de school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit proces verloopt via de consulent. Tijdens een MDO bespreek je welke...

OSP - Begrippenlijst

Consulent passend onderwijs

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 616

Wordt ook wel kortweg consulent genoemd. Consulenten zijn onafhankelijke professionals die met jou en/of met school meedenken vanuit de vraag: wat is het beste voor het kind? Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kennen de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen. Ze volgen het hele proces dat ouders en school doorlopen en zien erop toe dat de stappen worden gezet die nodig zijn ...

OSP - Begrippenlijst

Jeugd- en gezinscoach

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 704

Wordt ook wel JG-coach of CJG-coach genoemd. Deze coach is namens de gemeente verbonden aan school als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij ondersteuning kunnen gebruiken bij de begeleiding en opvoeding van hun kind thuis. De jeugd- en gezinscoach brengt eerst samen jou in kaart wat precies de ondersteuningsvraag is. Vervolgens begeleidt de coach je bij het vinden van de juiste hulp. De intern begeleider (IB’er) kan je in contact brengen met ...

OSP - Begrippenlijst

Intern begeleider

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 541

Wordt ook wel IB’er genoemd. Een intern begeleider is een medewerker in de school die veel weet over de verschillende manieren waarop kinderen zich ontwikkelen. De IB’er is onder meer verantwoordelijk voor de manier waarop kinderen worden ondersteund bij eventuele moeilijkheden en met leerkrachten mee over de vraag hoe ze de kinderen het beste kunnen verder helpen.

OSP - Begrippenlijst

We krijgen te maken met de leerplichtambtenaar, wat nu?

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 609

De leerplichtambtenaar kan in beeld komen als je kind thuis komt te zitten. In die situatie blijven school en het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor een passende oplossing. De leerplichtambtenaar denkt mee met jou als ouder, met school en met het samenwerkingsverband. Hij volgt het proces en grijpt in waar het nodig is. Als ouder ben en blijf je hier nauw bij betrokken. Ook kun je altijd contact zoeken met de consulent. Samenwerkingsve...

Thuiszitters (Oudersteunpunt)

Wat is het Oudersteunpunt?

 • jul 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1307

Het Oudersteunpunt heeft een adviserende, signalerende en begeleidende functie, zonder daarbij als leerkracht, intern-begeleider, directeur of consulent op te treden. Op deze manier draagt het Oudersteunpunt bij aan het ontwikkelproces van de leerling, zodat ouders en scholen hun zorgplicht kunnen voldoen. Het Oudersteunpunt heeft als uitgangspunt dat zij oog hebben voor het perspectief van ouders van een kind met een extra onderwijs- en onder...

Oudersteunpunt

Financiën

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 363

We willen graag duidelijk maken waaraan we onze middelen besteden. Daarover zijn afspraken gemaakt vanuit ons ondersteunings- en jaarplan. Elk trimester vergelijken we de gedane uitgaven met de begroting. Wij wijzen onze middelen toe op basis van drie ondersteuningsniveaus: - Basisondersteuning en lichte ondersteuning (niveau 0 en 1) - Extra ondersteuning in het regulier onderwijs (niveau 2 en 3) - Extra ondersteuning binnen voorziening specia...

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Doorgaande schoolloopbaan

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 309

Om de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt de doorgaande lijn in de schoolloopbaan van kinderen besproken in de netwerkgroep. Het borgen van de doorgaande lijn is van belang, omdat het het risico op uitval verkleint en tevens bijdraagt aan het direct inzetten van passende begeleiding bij een overgang (voorschool, PO en VO). Drie initiatieven zijn ingezet om de doorgaand...

Jaarverslag 18|19 - Toekomst

Professionalisering

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 340

Waar we in 2014 zijn gestart vanuit het expertisemodel, werken we nu toe naar een professionaliseringsmodel in 2020. In het expertisemodel is het uitgangspunt dat een specialist de situatie overneemt en oplost. In het professionaliseringsmodel wordt de specialist waar nodig nog steeds ingezet maar tegelijkertijd wordt de leerkracht geprofessionaliseerd, zodat die zijn expertise uitbreidt en de specialist meer naar de achtergrond treedt. Tijde...

Jaarverslag 18|19 - Toekomst

Aantal leerlingen

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 381

In het schooljaar 2018-2019 volgden in totaal 20.950 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar onderwijs in onze regio. Hiervan volgde 96,3 % (20.178 leerlingen) regulier onderwijs en 3,7% (772 leerlingen) speciaal (basis)onderwijs (sbo): 385 leerlingen op het sbo en 387 leerlingen op het so. Aantal leerlingen basisonderwijs We zien dat het leerlingenaantal de afgelopen jaren gemiddeld jaarlijks met ruim 1% daalt ten opzichte van het jaar ervoor. Deze...

Jaarverslag 18|19 - Toekomst

Wie heeft wettelijk gezien de regie over de zorg en extra ondersteuning voor mijn kind?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 392

Als je kind extra ondersteuning en/of zorg nodig heeft, onderzoekt de school samen met jou als ouder hoe de ondersteuning of zorg eruit gaat zien. School legt de bevindingen vast in een ontwikkelingsperspectief en houdt hierover de regie. School is dus ook verantwoordelijk voor de extra ondersteuning voor je kind. Heb je ergens vragen over, ben je het niet met school eens of wil je je verhaal kwijt bij een onafhankelijk tussenpersoon? Schakel ...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat is de zorgplicht van de school?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 1176

Scholen hebben de zorgplicht om ieder kind een passende onderwijsplek te geven. Sinds 2014 werken scholen in samenwerkingsverbanden samen om ervoor te zorgen dat ieder kind zich kan ontwikkelen, zoals dat staat beschreven in de Wet passend onderwijs. Hieronder lees je meer over wat de zorgplicht precies inhoudt, voor wie de Wet passend onderwijs geldt en hoe passend onderwijs werkt. Wat houdt de zorgplicht in? Scholen hebben een zorgplicht om ...

Rechten|plichten (oudersteun)