Blader door bijdragen

Eerder

Nieuwkomers

Meertaligheid in beeld

 • nov 2019
 • Mireille Koeleveld
 • 1
 • 415

Informatie over meertaligheid plus animatieclips om meertaligheid bespreekbaar te maken in je groep.

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Ondersteuningsplanraad

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 134

Wij hebben een Ondersteuningsplanraad: een medezeggenschapsraad van ouders en professionals van onze scholen. De OPR beoordeelt o.a. het ondersteuningsplan. De OPR bestaat uit 14 leden: 7 ouders en 7 personeelsleden verdeeld over onze 14 schoolbesturen. Jaarverslag OPR 2018-2019 De ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband (swv) PPO Noord-Kennemerland heeft tijdens dit schooljaar drie keer vergaderd. Winanda Maljaars was voorzitte...

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Samen werken aan kwaliteit

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 154

Bij passend onderwijs wordt kwaliteit gemaakt en bepaald door mensen. Permanente aandacht hiervoor is belangrijk. Er zijn veel variabelen die invloed hebben op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van het dekkend netwerk. Wij bieden kwaliteitszorg via de cyclus van delen - bespreken- leren en verbeteren. Ontwikkelingen in het verslagjaar Tijdens het schooljaar 2018-2019 hebben we op alle niveaus geëvalueerd en gereflect...

Kwaliteit basis- en lichte ondersteuning overweeg deze weg te halen

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 159

Om de kwaliteit van de basis- en de lichte ondersteuning in kaart te brengen is onderstaand praatpapier ontwikkeld door de netwerkgroep beleidsmedewerkers. Dit overzicht is vervolgens besproken met de consulenten en in het besturenoverleg. Het lerende dialoog zou belangrijk zijn voor het versterken van de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur. Aan de hand van de pilot begeleide zelfevaluatie dienen verdere perspectieven te worden geopend. V...

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Privacy

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 1
 • 209

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 gehandhaafd wordt, behoefde ons privacybeleid aanpassingen. Deze aanpassingen waren gericht op versterking en uitbreiding van de privacyrechten en de verandering in verantwoordelijkheid van de organisatie. We beschermen hiermee niet alleen de persoonsgegevens van kinderen en ouders, maar ook de persoonsgegevens van medewerkers en partners (bijvoorbeeld scholen). In 20...

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Governance

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 153

Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie. Wettelijk is vastgelegd dat de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden dienen te zijn: het interne toezicht moet onafhankelijk van het bestuur functioneren. Samenwerkingsverbanden - ook PPO-NK - hebben gezocht naar mogelijkheden hieraan invulling te geven. In januari en maart 2018 voerde de Inspectie va...

Jaarverslag 18|19 - SLL

Community en communicatie

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 128

PPO-NK is een netwerkorganisatie. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. Er is een stijging (schooljaar 2015-2016 totaal van 47, 2016-2017 totaal van 297, 2017-2018 totaal van 442, 2018-2019 totaal van 530) te zien in mensen die gebruik maken van de community. Tevens vond dit jaar een regiogesprek plaats met de ...

Jaarverslag 18|19 - SLL

Oudersteunpunt

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 143

Vanuit de "netwerkgroep Ouders" is de website van het Oudersteunpunt vormgegeven. Het Oudersteunpunt staat ten dienste van het versterken van ouders teneinde de onderlinge samenwerking tussen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten/intern begeleiders/directeuren te versterken, om passend onderwijs voor ieder kind mogelijk te maken. Ouders komen samen in de "netwerkgroep Ouders" om met elkaar over de vraag na te denken waaraan ouders beh...

Jaarverslag 18|19 - SLL

Samenwerking met de gemeente

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 2
 • 128

Passend onderwijs kan voor een aantal kinderen niet zonder passende zorg. Een naadloze verbinding tussen zorg en onderwijs is dan ook belangrijk. Sinds 2016 werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugo­waard, Heiloo en Langedijk en de samenwerkingsverbanden PO en VO met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda. De samenwerking met de gemeenten heeft het afgelopen jaar sterk in het teken staan van de afspraak die op de conferentie Samen Leren Leven ...

Jaarverslag 18|19 - SLL

Netwerkgroepen

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 142

Via ons online samenwerkingsplatform (community) werken we samen, delen we elkaars kennis en inspireren we elkaar. Het is de centrale ontmoetings- en werkplaats voor onze regio om voort te bouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen. De community bouwt zich organisch uit en wordt begeleid door een moderator en consulenten. "It takes a community to raise a child." Ons samenwerkingsverband telt zo'n 13 netwerkgroepen. Hierin werken...

Nieuwsberichten

Nieuw maandbericht 'Ik maak verschil voor ons'

 • okt 2019
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 530

Gun jezelf één kleine pauze en lees in deze nieuwsbrief. Vandaag in de schijnwerpers: Ilse Huiskes, Danne Noë, Saapke Wakker, Marleen Brinkman en Saskia van der Geer. In de volgende editie laten we scholen, gemeenten, jeugd en thuiszorg meer aan bod komen. Daarnaast ook nieuws over de conferentie: - Astrid Ottenheym spreekt ons toe - Organisatie-opstellingen: wat gaan we doen? Deze nieuwsbrief is voor de lezer die bijdraagt aan passend onderw...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat gebeurt er als de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld?

 • okt 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 500

De leerplichtambtenaar in jouw gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplicht van de leerlingen en controleert dus of de ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren kunnen bemiddelen, verwijzen naar de juiste instantie of voorlichting geven aan ouders, scholen of leerlingen. Door de Leerplichtwet is ieder kind in Nederland volledig verplicht om onderwijs te volgen van zijn vijfde tot zestiende levensjaar...

Jaarverslag 18|19 Toekomst

Ondersteuning door ambulant begeleiders

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 155

Ambulante begeleiding kan ingezet worden als een school een ondersteuningsvraag heeft. Wij werken samen met de ambulant begeleiders van Aloysius en Heliomare. Eerstgenoemde organisatie is deskundig op het gebied van gedrag en leren leren. Heliomare biedt ondersteuning aan kinderen met een lichamelijke beperking en met ernstige leer- en ontwikkelproblemen. Tevens is er een ambulant begeleider nieuwkomers. In het verslagjaar zijn wederom alle ...

Jaarverslag 18|19 Toekomst

Thuiszitters

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 162

Geen thuiszittende kinderen, dat is ons doel. Gesproken wordt van een thuiszitter als een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar, die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van ander onderwijs. In onze regio zijn er slechts enkele ki...

Jaarverslag 18|19 Toekomst

Nieuwkomers

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 4
 • 351

De toestroom van nieuwkomers blijft onvoorspelbaar. Het is een uitdaging om hierop tijdig te anticiperen. Het afgelopen schooljaar nam het aantal nieuwkomers af maar was er een toename van na-reizigers. Deze kinderen verblijven veelal niet in een AZC, maar gaan direct bij hun ouders wonen. Hierdoor zijn er landelijk een aantal AZC-scholen gesloten, zo ook de Optimist in Alkmaar (Robonsbosweg). In de netwerkgroep nieuwkomers wordt de in- en uit...

Jaarverslag 18|19 Toekomst

Arrangementen

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 143

Vrijwel ieder kind maakt in zijn of haar ontwikkeling weleens iets mee waardoor het even wat minder gaat. Dat kan ertoe leiden dat het kind niet tot leren komt. De school kijkt in dat geval samen met de leerling en zijn ouders wat er nodig is om weer verder te gaan. Dit doen we door middel van individuele arrangementen, groepsarrangementen en innovatie projecten. Een arrangement is een periode waarin het kind extra ondersteuning krijgt binnen ...

Jaarverslag 18|19 Toekomst

Multidisciplinaire overleggen

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 163

Soms heeft een kind onvoldoende baat bij de basis- en lichte ondersteuning die een school kan bieden. Dan wordt er op verzoek van school en/of de ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Een consulent uit het bijbehorende werkgebied en een eventuele andere deskundige (bijvoorbeeld een jeugd- en gezinscoach) sluiten dan aan. Tijdens het mdo kijken alle betrokkenen, met gebruik van TOP dossier, naar de totale situatie van het kind. Op...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.