Blader door bijdragen

Eerder

Nieuwsberichten

Maandbericht 3: terugblik op conferentie 'Ik maak verschil voor ons'

 • dec 2019
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 573

Op 11 november kwamen 200 mensen uit onze regio bij elkaar in theater Cool. De conferentie werd zeer gewaardeerd. We hebben ons verbonden aan het motto “ik maak verschil voor ons”. Ook ervaarden we hoe belangrijk het is dat we werk maken van het samen optrekken en dat het belang van het kind het organisatiebelang overstijgt. Ieder van ons kan daar het verschil in maken. De motivatie was groot om werk te maken van het afbreken van de schotten o...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

4. Realisatie jaarplan 2019-2020

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 186

Ten grondslag aan de trimesterrapportage ligt het jaarplan. Nu, aan het einde van het schooljaar, bespreken we welke invulling is gegeven aan de doelen. Professionaliseringsmodel Van wenkend perspectief naar concrete uitwerking: versterken van de ondersteuningscapaciteit van scholen - werkgebied - regio. Doel tot 2021 uit ondersteuningsplan: Meer ondersteuningscapaciteit op scholen en in het werkgebied. Vanaf 2020 is de professionaliserin...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3. Onderzoek naar toename van verwijzing naar s(b)o en ondersteuningsvragen omtrent gedrag (NRO)

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 161

Er is een toename zichtbaar in de verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs. Ook zien we dat 50% van de ondersteuningsvragen van scholen over problematisch gedrag gaan van kinderen. Daarom is er een aanvraag gedaan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een praktijkonderzoek. Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderw...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

2. Governance

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 151

Eind schooljaar 2018-2019 is overgestapt naar een nieuwe governancemodel, waarin bestuurs- en toezichttaken strikt gescheiden zijn. De nieuwe inrichting is een volgende stap in de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband die gaat zorgen voor meer rolzuiverheid, rolbewustzijn en handelen. De schoolbestuurders hebben in deze nieuwe structuur een andere rol gekregen; zij vormen de Deelnemersraad. Daarin worden actuele ontwikkelingen ge...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1. Financiën

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 175

Definitieve tekst volgt binnenkort - door uitval bij administratiekantoor is vertraging opgetreden. De financiële gegevens worden zo snel mogelijk bijgewerkt.

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1. Oudersteunpunt

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 147

Ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. Partnerschap met ouders is cruciaal bij passend onderwijs. Het gaat erom dat ouders perspectief zien voor hun kind. We erkennen de regiefunctie van ouders en brengen hen in positie als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind, zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten. Ouders praten in multidisciplinaire overleggen continue mee over ontwikkelingsplannen voor ...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

4. Communicatie

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 139

PPO-NK is een netwerkorganisatie. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. De communicatiewegen van PPO-NK zijn uitgebreid met een LinkedIn pagina en er wordt nagedacht over een vernieuwing van de website van PPO-NK voor externen. In het begin van 2019-2020 is een start gemaakt met een LinkedIn pagina van PPO-NK. ...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3. Ik maak verschil voor ons

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 141

Op 11 november heeft de conferentie 'ik maak verschil voor ons' plaatsgevonden in Heerhugowaard. Een prachtig moment om samen te vieren wat er in de samenwerking is bereikt afgelopen vijf jaar. Een conferentie waarvan we genoten hebben en samen hebben geleerd. Over veranderingen in onze samenleving en de betekenis daarvan voor Passend Onderwijs. Over hoe we samen het verschil kunnen maken. Over onze eigen plek binnen het grotere geheel. Hier k...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

2. Samenwerking met de gemeente

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 1
 • 161

Passend onderwijs en jeugdhulp gaan hand in hand, zodat elke leerling het onderwijs en zorg krijgt die nodig zijn. De afgelopen jaren is er veel overleg geweest tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO, schoolbesturen en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Het resultaat daarvan was de transformatieagenda passend onderwijs-jeugdhulp met een gezamenlijke visie. Kernwoorden: investeren in de samenwerking met ouders,...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1. Community en netwerkgroepen

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 221

We delen kennis, inspireren elkaar en werken samen via ons online samenwerkingsplatform (community). Het voortbouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen gebeurt op deze centrale ontmoetings- en werkplaats. De community wordt continu bijgewerkt door de medewerkers van het swv. De community is flexibel, zodat elke netwerkgroep zijn eigen indeling kan maken. "It takes a community to raise a child." In netwerkgroepen wordt actief sam...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

4. Nieuwkomers

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 164

In de netwerkgroep nieuwkomers zijn afgevaardigden van de schoolbesturen, van gemeenten, consulenten/ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband en Vluchtelingenwerk vertegenwoordigd. Het voorzitterschap van de netwerkgroep is gefaciliteerd vanuit het SWV PPO Noord-Kennemerland. De netwerkgroep adviseert de samenwerkende schoolbesturen en gemeenten over het nieuwkomeronderwijs in de regio. Dit doet de netwerkgroep aan de hand van ove...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3. Thuiszitters

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 171

Regio Noord-Kennemerland (de vijf gemeenten en de samenwerkingsverbanden PO en VO) werken nauw samen om thuiszitters te voorkomen. Door het thuiszitterspact (een gezamenlijke aanpak) kunnen we elkaars inspanningen versterken om een thuiszitter te voorkomen of te begeleiden of terug te leiden naar een passende plek. Daarnaast signaleren we samen belemmeringen in de deelname aan het onderwijs pakken deze proactief op. Gesproken wordt van een th...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

2. Extra ondersteuning op de basisschool door ambulant begeleider

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 154

Ondersteuningsvragen die gesteld worden door een school, kunnen onder andere worden beantwoord door inzet van een ambulante begeleider. De school vraagt dan uren van een ambulante begeleider aan via TOP dossier. Ambulant begeleiders die ingezet zijn, schuiven aan bij mdo's, doen observaties en geven handelingsgericht advies. Afhankelijk van het type hulpvraag zijn er drie type AB-ers inzetbaar. Als het gaat over vragen rondom een lichamelijke...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1. Doorgaande schoolloopbaan

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 142

Wij vinden het belangrijk om de doorgaande schoolloopbaan van voorschool naar primair onderwijs en van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te kunnen waarborgen. Om die reden registreren de consulenten of zij bij een van deze twee type mdo's betrokken worden. Tevens zijn er twee netwerkgroepen die samenkomen om deze doorgaande schoolloopbaan te monitoren en te evalueren. Op basis daarvan worden actiepunten geformuleerd voor het schoolja...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

2. Arrangementen

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 164

Door middel van arrangementen bieden we extra ondersteuning aan leerlingen die niet voldoende profiteren van de basis- en lichte ondersteuning van de school. Deze arrangementen zetten we in voor een individuele leerling of voor een groep leerlingen (groepsarrangement). Wanneer een arrangement nieuw en innoverend is en antwoord geeft op behoeften van meerdere scholen uit een werkgebied, spreken we van een innovatieproject. Naast dit onderscheid...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1. Multidisciplinaire overleggen

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 173

Als een kind onvoldoende baat heeft bij de geboden basis- en lichte ondersteuning, dan wordt op verzoek van school en/of ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Tijdens een mdo wordt er gekeken naar de totale situatie van het kind en op basis van een gezamenlijke analyse een plan gemaakt. TOP dossier gebruiken we hierbij als hulpmiddel. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn in het schooljaar 2019-2020 minder mdo's gevoerd dan in...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

4 Innovatieprojecten

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 174

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland is opgedeeld in acht werkgebieden. Ieder werkgebied heeft zijn eigen budget voor arrangementen. Een deel van dit budget is bedoelt voor innovatieprojecten. Middels deze projecten willen wij inspelen op gezamenlijke behoeften en belangrijke thema's die spelen binnen het werkgebied. De ambitie is gesteld om aan het eind van 2021 15% van het budget in te zetten voor innovatie. ...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3.c Speciale voorzieningen onderwijs en zorg

 • nov 2019
 • PPO-NK
 • 136

Het is belangrijk om lacunes tijdig te signaleren in ons dekkend netwerk. Ook voor de thuiszitters zijn er diverse mogelijkheden om maatwerk te bieden. We voorkomen hiermee dat leerlingen tussen wal en schip vallen. Om een dekkend netwerk te blijven bieden, zijn er binnen onze regio verschillende speciale voorzieningen opgezet, waarin onderwijs en zorg samenwerken. Deze speciale voorzieningen starten vaak als pilot. Bij succes groeien ze uit ...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.