Blader door bijdragen

Eerder

Verklarende woordenlijst

Verevening

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 118

Het ondersteuningsbudget was bij de start van passend onderwijs ongelijk verdeeld over het land. Het percentage leerlingen met een indicatie voor (voortgezet)speciaal onderwijs/leerling gebonden financiering verschilde sterk per regio. Daarom wordt het beschikbare budget voor extra ondersteuning naar verhouding van het aantal leerlingen verdeeld, ofwel verevend. De omvang van het budget voor het samenwerkingsverband wordt bepaald door het aant...

Verklarende woordenlijst

Toewijzingscommissie

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 101

Een neutrale, onafhankelijke commissie die de toelaatbaarheidsverklaringen afgeeft voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en de speciale voorzieningen.

Verklarende woordenlijst

so - Speciaal onderwijs

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 96

Onderwijs aan kinderen die op school meer ondersteuning nodig hebben dan het reguliere onderwijs ze kan geven. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en kinderen met gedragsstoornissen. Het samenwerkingsverband bepaalt sinds 1 augustus 2014 de toelaatbaarheid.

Verklarende woordenlijst

sbo - Speciaal basisonderwijs

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 105

Onderwijs voor leerlingen die onvoldoende baat hebben bij de extra zorg op de reguliere basisschool en een intensievere vorm van onderwijs en zorg nodig hebben. Scholen voor speciaal basisonderwijs vallen niet onder de Wet op de expertisecentra, maar onder de Wet op het primair onderwijs.

Verklarende woordenlijst

swv- samenwerkingsverband

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 120

Samenwerkingsverbanden bieden passend onderwijs aan alle leerlingen, met en zonder ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Binnen een samenwerkingsverband moet dan ook een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning geleverd worden. In een samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over welke begeleiding de reguliere scholen moeten kunnen bieden (zie ook ondersteuningsprofiel) en over de verdeling van de ondersteuningsgelden. Door de ...

Verklarende woordenlijst

sop - schoolondersteuningsprofiel

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 107

Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden. Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning binnen het samenwerkingsverband. Het schoolondersteuningsprofiel maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de extra ondersteuning). Met het ondersteuningsprofiel kunnen alle schoolbesturen binnen het sam...

Verklarende woordenlijst

PO - Primair onderwijs

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 98

Onderwijs voor 4- tot doorgaans 12-jarigen, verzorgt door basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs.

Verklarende woordenlijst

Passend onderwijs

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 100

Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als kinderen die dit niet nodig hebben. De kwaliteit van het onderwijs is zo hoog mogelijk. Opbrengstgericht werken en passend onderwijs vormen twee hoofdaspecten van kwaliteit van onderwijs: het onderwijs is voor alle leerlingen passend én opbrengstgericht. Hiermee krijgt ieder kind de kans op de beste ontwikkeling. De Wet op het passend onderwijs g...

Verklarende woordenlijst

OPR - Ondersteuningsplanraad

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 103

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. In deze ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Verklarende woordenlijst

OPP - Ontwikkelingsperspectief

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 103

Het ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode. Het ontwikkelingsperspectief bevat de verwachte uitstroombestemming (type voortgezet onderwijs) en de onderbouwing ervan. Deze bevat in ieder geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het ...

Verklarende woordenlijst

OOGO - Op Overeenstemming Gericht Overleg

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 97

Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg gaat over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs.

Verklarende woordenlijst

Ondersteuningsplan

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 99

Een plan dat aangeeft welke activiteiten nodig zijn om de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband zo in te richten dat invulling wordt gegeven aan de doelen van passend onderwijs, zodat alle leerlingen zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze doelen zijn onder andere het opstellen van ondersteuningsprofielen voor alle scholen, invulling geven aan de zorgplicht en versterking van de basisonderst...

Verklarende woordenlijst

Leerlingenvervoer

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 100

Vervoer van leerlingen die vanwege hun handicap of beperking naar een school voor speciaal onderwijs gaan. Het leerlingenvervoer valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente waar de leerling woont.

Verklarende woordenlijst

IB'er - intern begeleider

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 122

De interne begeleider is een persoon binnen de basisschool die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg, na- en bijscholing van het team, gestalte geeft aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.

Verklarende woordenlijst

HGW - Handelingsgericht Werken

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 102

Dit is een systematische werkwijze waarmee een basisschool praktische handvatten krijgt voor het vormgeven van de zorgstructuur op de school. HGW heeft een aantal uitgangspunten. Zo staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal (Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken?) en wordt uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen. Bij HGW wordt gewerkt met groepshandelingsplannen. Ouders zijn bij HGW een belangrijke educ...

Verklarende woordenlijst

HGA - Handelingsgericht Arrangeren

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 106

Handelingsgericht arrangeren gaat uit van de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling en is gerelateerd aan de ondersteuningsmogelijkheden van de school en het samenwerkingsverband. Dit vereist ‘maatwerk’ voor elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

Verklarende woordenlijst

Jeugd- en gezinscoach

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 105

Wordt ook wel JG-coach of CJG-coach genoemd. Deze coach is namens de gemeente verbonden aan school als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij ondersteuning kunnen gebruiken bij de begeleiding en opvoeding van hun kind thuis. De jeugd- en gezinscoach brengt eerst samen met ouders in kaart wat precies de ondersteuningsvraag is. Vervolgens begeleidt de coach de ouder bij het vinden van de juiste hulp. De jeugd- en gezinscoach is verbonden met he...

Verklarende woordenlijst

CJG - Centrum voor Jeugd en Gezin

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 117

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is bestemd voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Zij kunnen er terecht voor informatie, hulp, advies en ondersteuning. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin werken Jeugd- en gezinscoaches, ook wel JG-coach of CJG-coach genoemd.

Verklarende woordenlijst

Basisondersteuning

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 93

De scholen en het samenwerkingsverband hebben samen afgesproken welke onderwijsondersteuning een school zelf aan alle leerlingen moet kunnen bieden. Dee onderwijsondersteuning noemen we de basisondersteuning. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen h...

Verklarende woordenlijst

Basiskwaliteit

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 103

De basiskwaliteit is de mate waarin de scholen voldoen aan de minimale eisen die door de onderwijsinspectie worden gesteld aan de kwaliteit van het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch-didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat, de leerlingzorg en de leerprestaties.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.