Blader door bijdragen

Eerder

Nieuwsberichten

Reminder aanvullende toetsing

 • mei 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 252

Beste betrokkenen bij aanmelding aanvullende toetsing, Ook in 2020 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing. U vindt hier informatie over de aanvullende toetsing en de aanmeldprocedure voor schooljaar 2020-2021. School & Onderwijs Service (SOS) voert de toetsing uit. Ik wil u eraan herinneren dat de 26 juni 2020 de deadline voor aanmelding aanvullende toetsing is. Via de volgende link vind u alle informatie over de aa...

Hoe werkt de community?

Bijdrage - welk trefwoord moet ik gebruiken?

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 135

LET OP! Voor onderstaande stappen moet je groepsbeheerder zijn. Als je niet meer weet welk trefwoord je moet gebruiken om je bijdrage in een bepaalde widget te krijgen, doe je het volgende: Klik op de entreepagina rechts boven in op 'Wijzig widgets'. Klik vervolgens op het potlood van de widget waar je iets aan toe wilt voegen. Kijk bij 'Trefwoord' welk trefwoord of welke trefwoorden bij de widget horen. Maak vervolgens een bijdrage aan met...

Hoe werkt de community?

Widget - Widgetstijl

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 129

Als platformbeheerder kun je Widgetstijlen instellen: als je heel vaak dezelfde soort widget wil maken, kun je er een widgetstijl van maken, zodat je die kan selecteren en niet alle instellingen telkens opnieuw moet doen. De widgetstijlen vindt je door de volgende stappen te zetten: Klik op je profielfoto en kies voor 'Administratie'. Klik dan op de tegel 'Widgetstijlen'. Hier vind je alle widgetstijlen die er zijn. Bij een widget kun je zi...

Hoe werkt de community?

Widgets - Hoe komt mijn widget op de entreepagina van de groep?

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 108

Als je widgets op de entreepagina van je groep wilt aanmaken, moet de optie 'Entree' aangevinkt zijn. Dit kun je doen door naar de 'Admin' knop te gaan in de menubalk van je groep en de Entree optie aan te vinken. Je vindt de widgets door op het beheer potloodje van je groep te klikken en vervolgens te klikken op 'Wijzig widgets'. Hier kun je widgets aanmaken en beheren. Zodra je widget aangemaakt is, staat hij in de lijst van ongepubliceerde ...

Hoe werkt de community?

Oranje balk - knoppen

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 147

In de blauwe balk vind je de navigatie van de community. In de oranje balk vind je de navigatie binnen de groep. Afhankelijk van de instellingen van de groep, zie je knoppen wel of niet. Groepsbeheerders kunnen dit aanpassen via de knop 'Admin' in de oranje balk. Afbeelding In de oranje balk vind je als eerste de groepsafbeelding. Wanneer je hierop klikt, ga je naar het eerste scherm van je groep (vaak de entree of de tijdlijn). Titel van...

Hoe werkt de community?

Blauwe balk - knoppen

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 139

In de blauwe balk vind je de navigatie van de community. Hieronder een uitleg per knop: Entree Dit is de Entreepagina van de website van PPO-NK. Hier vind je de meest actuele informatie over het samenwerkingsverband en knoppen om andere delen van de website te bekijken. Tijdlijn Op deze gepersonaliseerde tijdlijn zie je alle activiteiten van groepen waar je lid van bent en mensen die je volgt. Daarom is voor iedereen deze algemene tijdlijn an...

Beleidsdocumenten

Overgang van primair naar voortgezet onderwijs

 • mei 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 10
 • 406

Een goede overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Een goede keuze voor een schooltype en een school voor voortgezet onderwijs is van belang voor leerlingen en ouders. In de regio Noord-Kennemerland is door de Netwerkgroep 10-14 een werkwijze opgesteld voor een eenduidig proces van advisering, aanmelding, overdracht, toelating en plaatsing op een school ...

nieuwsbrief LOWAN

 • mei 2020
 • Mireille Koeleveld
 • 181

Er is weer een nieuwsbrief uit van LOWAN, de landelijke organisatie voor onderwijs aan nieuwkomers. www.lowan.nl In deze nieuwsbrief onder andere: PO gaat weer naar school Varen op veerkracht aanvraag bijzondere bekostiging voor nieuwkomers; vanwege coronamaatregelen is de aanvraagtermijn eenmalig verlengd naar 27 juni 2020. Covibook in 25 verschillende talen

Verklarende woordenlijst

TOP dossier

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 127

Scholen in de regio Noord-Kennemerland maken voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een plan op maat waarin het kind centraal staat. Dat gebeurt in een TOP dossier: een Totaal Ontwikkel Plan. Een beveiligd digitaal plan waarin ouders, de leerkracht en andere betrokkenen aangeven hoe zij de ontwikkeling van het kind (het liefst) zien en bijhouden wat goed werkt voor de ontwikkeling van het kind (en wat niet).

Verklarende woordenlijst

mdo - Multidisciplinair overleg

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 109

Een multidisciplinair overleg (mdo) is een gesprek met ouders, de leerkracht, de intern begeleider, eventuele andere professionals die al bij je kind betrokken zijn en de consulent. Als het kan, sluit ook het kind zelf (deels) aan.Als duidelijk is welke ondersteuning nodig is, kan de school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit proces verloopt via de consulent. Tijdens een mdo bespreek je welke ondersteuning nodig is in d...

Verklarende woordenlijst

Consulent Passend Onderwijs

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 118

Wordt ook wel kortweg consulent genoemd. Consulenten zijn onafhankelijke professionals die met jou en/of met school meedenken vanuit de vraag: wat is het beste voor het kind? Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kennen de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen. Ze volgen het hele proces dat ouders en school doorlopen en zien erop toe dat de stappen worden gezet die nodig zijn ...

Verklarende woordenlijst

Zorgplicht

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 101

De plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband.

Verklarende woordenlijst

VVE - Voor- en vroegschoolse educatie

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 116

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 3 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen welke kinderen h...

Verklarende woordenlijst

VO- Voortgezet onderwijs

 • mei 2020
 • PPO-NK
 • 112

Het onderwijsniveau dat volgt op het primair onderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.