Blader door bijdragen

Eerder

Verklarende woordenlijst

HGA - Handelingsgericht Arrangeren

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 71

Handelingsgericht arrangeren gaat uit van de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling en is gerelateerd aan de ondersteuningsmogelijkheden van de school en het samenwerkingsverband. Dit vereist ‘maatwerk’ voor elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

Verklarende woordenlijst

Jeugd- en gezinscoach

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 78

Wordt ook wel JG-coach of CJG-coach genoemd. Deze coach is namens de gemeente verbonden aan school als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij ondersteuning kunnen gebruiken bij de begeleiding en opvoeding van hun kind thuis. De jeugd- en gezinscoach brengt eerst samen met ouders in kaart wat precies de ondersteuningsvraag is. Vervolgens begeleidt de coach de ouder bij het vinden van de juiste hulp. De jeugd- en gezinscoach is verbonden met he...

Verklarende woordenlijst

CJG - Centrum voor Jeugd en Gezin

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 83

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is bestemd voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Zij kunnen er terecht voor informatie, hulp, advies en ondersteuning. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin werken Jeugd- en gezinscoaches, ook wel JG-coach of CJG-coach genoemd.

Verklarende woordenlijst

Basisondersteuning

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 62

De scholen en het samenwerkingsverband hebben samen afgesproken welke onderwijsondersteuning een school zelf aan alle leerlingen moet kunnen bieden. Dee onderwijsondersteuning noemen we de basisondersteuning. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen h...

Verklarende woordenlijst

Basiskwaliteit

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 70

De basiskwaliteit is de mate waarin de scholen voldoen aan de minimale eisen die door de onderwijsinspectie worden gesteld aan de kwaliteit van het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch-didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat, de leerlingzorg en de leerprestaties.

Verklarende woordenlijst

Ambulante begeleiding

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 67

Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning die gegeven wordt door een extern persoon met expertise op een specifiek vakgebied. Deze vorm van begeleiding is onder andere bedoeld om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte te ondersteunen binnen de school. Naast ambulante begeleiding voor leerlingen met een indicatie voor speciaal onderwijs, bestaat preventieve ambulante begeleiding, ter voorkoming van ernstiger problemen en ambula...

Verklarende woordenlijst

Arrangement

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 66

Soms kan een basisschool een kind niet de ondersteuning geven die het nodig heeft. De school, de ouders van het kind en de consulent van het samenwerkingsverband gaan dan samen in overleg wat het beste is voor het kind. De ondersteuning die daar uit komt, noemen we een arrangement. Het arrangement zorgt ervoor dat het kind extra ondersteuning krijgt op maat. Deze ondersteuning kan gegeven worden door extra financiën in te zetten, maar ook doo...

Wordt aan gewerkt...

 • 29 apr
 • PPO-NK
 • 105

Op dit moment werken we hard aan een nieuwe versie van de trimesterrapportage, namelijk die van het tweede trimester 2019-2020. Zodra de rapportage in de afrondende fase is, zullen we deze weer openbaar maken.

Nieuwsberichten

Maandbericht april 'Ik maak verschil voor ons'

 • 24 apr
 • secretariaat PPO-NK
 • 210

Eergisteren hebben we het goede nieuws gekregen, na vier weken gaan de basisscholen weer gedeeltelijk open. Dat moet voor velen een opluchting zijn. Maar we zijn er nog niet en voor sommigen is het aanpoten in deze crisistijd. Weet hoe belangrijk jij bent voor de kinderen van Noord-Kennemerland. Het is soms lastig, maar we staan hier samen. Zoek elkaar op. Klein shotje feel-good nodig? Wij hebben het weer gevonden! In dit maandbericht Astrid...

Nieuwsberichten

Overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs in 2020

 • 22 apr
 • PPO-NK
 • 3
 • 600

Vrijdagmiddag ontvingen de besturen voor primair en voortgezet onderwijs bijgaande brief met bijlage van de minister. De brief gaat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in 2020 en betreft leerlingen waarvoor het basisonderwijs nog ruimte had gezien voor bijstelling van het advies. Op basis van deze nieuwe informatie van de minister heeft de netwerkgroep 10-14 in onze regio het eerder vastgestelde “Draaiboek planning en proced...

Wegwijs in gedrag kinderen

Opbouw trainingen

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 219

In vijf bijeenkomsten van vier uur leer je je bewust te zijn van je eigen manier van denken en handelen ( je persoonlijk perspectief) en dat van anderen. Je komt erachter hoe je in (complexe) situaties anders kunt omgaan met jezelf, leerling/groep en ouders. We maken gebruik van actieve werkvormen waarin je samen met je mede-cursisten in gesprek gaat om het perspectief van jezelf en van de ander te onderzoeken. We sluiten hierbij aan op prakti...

Wegwijs in gedrag kinderen

Doel en onderbouwing training

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 1
 • 262

Als eerste de ‘kale’ cijfers: ondanks krimp van het aantal leerlingen, zien we een toename van het aantal ondersteuningsvragen en verwijzingen naar het s(b)o in onze regio’s. Ongeveer 50% van de arrangementen aanpak is gericht op problematisch ervaren gedrag van een kind. 75 tot 80% van de verwijzingen betreft jongens met externaliserend gedrag. 50% van de leerkrachten voelt zich handelingsverlegen en ervaart stress door problematisch ervaren ...

Wegwijs in gedrag kinderen

Selectiecriteria en deelname onderzoek NRO

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 208

Er zijn 24 plaatsen beschikbaar voor deze training . Mochten we meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plaatsen dan maken we een selectie op basis van een aantal criteria. De scholen die eerder interesse hebben getoond en een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de training krijgen voorrang. Verder streven we naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit de twee samenwerkingsverbanden en een spreiding die van belang is v...

Wegwijs in gedrag kinderen

Onderzoek NRO

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 181

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft eind januari een onderzoeksplan van de samenwerkingsverbanden PPO NK en IJmond naar 'moeilijk leerlinggedrag' goedgekeurd. Het plan is een gezamenlijk initiatief van deze twee samenwerkingsverbanden wordt uitgevoerd met hulp van onderzoeksbureau Oberon en hoogleraar Wouter Staal. Aanleiding voor het onderzoeksplan is het groeiend aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het sp...

Wegwijs in gedrag kinderen

Trainingsdata en locatie

 • 17 apr
 • PPO-NK
 • 293

De training bestaat uit vijf fysieke bijeenkomsten verspreid over de periode oktober 2020 - mei 2021. De bijeenkomsten vinden plaats op de kantoren van de samenwerkingsverbanden PPO- NK en PO IJmond. De training begint steeds om 15.00 en duurt tot 19.30 uur (jnclusief maaltijd). Training 1 21 oktober 2020 (locatie SWV PPO NK) 28 oktober 2020 (locatie SWV PO IJmond) Training 2 18 november 2020 (locatie SWV PO IJmond) 25 november 2020 (locat...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.