Blader door bijdragen

Eerder

Nieuwsberichten

Jeugdhulp in Nederland 2015 CBS

 • apr 2016
 • Astrid Ottenheym MLE/ME
 • 1
 • 1691

Ruim 356.000 jongeren tot 18 jaar hebben in 2015 jeugdhulp ontvangen. Dat is 10% van alle jongeren. In de provincie Groningen krijgen relatief veel jongeren hulp. . De meeste hulp wordt gegeven aan kinderen van de basisschool en wordt binnen een jaar afgerond. Meldt het CBS Heb jij ook 3 kinderen die jeugdhulp krijgen in je klas?

Nieuwsberichten

Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 7285

Vanaf 17 mei gaat ons samenwerkingsverband verder onder de naam ‘Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland’. Die naam geeft precies aan wat we doen. We hebben ook een nieuwe huisstijl en slogan: ‘Perspectief voor ieder kind’. Anderhalf jaar na de start staat onze organisatie stevig. En dat laten we zien! Astrid Ottenheym, algemeen directeur: “De vernieuwingen passen in de verdere professionalisering van onze organisatie. Bij de start van ...

Nieuwsberichten

Dag van de Leerplicht

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1203

Donderdag 17 maart was de Dag van de Leerplicht. Samen met de wethouder van onderwijs trokken we eropuit. Op twee scholen spraken we met leerkrachten, ouders en kinderen over het recht op leren. Wethouder Elly Konijn (D66): “Kinderen zijn heel bewust bezig met hun onderwijs. Ze weten wat ze willen.” “We hebben het uitgebreid gehad over leerrecht”, zegt Astrid Ottenheym, algemeen directeur van het samenwerkingsverband. “Wat is er nodig om te zo...

Nieuwsberichten

Schoolziek

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1725

Als kinderen schoolziek thuis blijven, dan heeft dat een reden. Er is iets aan de hand! Vaak zijn er allerlei signalen aan voorafgegaan. Hoe kunnen leerkrachten en ouders daar alert op zijn? En welke impact heeft het op kind en gezin, als een kind alleen onder druk of zelfs dwang naar school te krijgen is? Een gesprek met pedagoog Hildelien Verkuyl en ouder Yvonne Muijs. Schoolziekte treft vaak kinderen die anders zijn. Soms zijn dat juist de ...

Veelgestelde vragen

​Wat is de ondersteuningsplanraad?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1376

De OPR is te vergelijken met de medezeggenschapsraad van een school. De OPR behartigt de belangen van ouders en onderwijsmedewerkers. De OPR heeft instemmingsrecht over het ondersteuningsplan Dit plan beschrijft ons beleid voor de komende jaren, zoals de schoolbesturen dat met elkaar hebben vastgesteld. Ook bij de Appendix bij dit plan was de OPR nauw betrokken.

Veelgestelde vragen

​Zijn er niet te veel leerlingen met complexe onderwijsbehoeften in een klas?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 2067

Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. Het speciaal onderwijs blijft bestaan. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt gezocht naar de best passende plek. Als regulier onderwijs zowel voor het kind als voor de school niet haalbaar is, kan worden gekozen voor een plek in het speciaal onderwijs. Het belang van het kind staat daarbij voorop.

Veelgestelde vragen

​Hoe ondersteunt Passend primair onderwijs de leerkrachten?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1446

Er is budget voor extra professionalisering, zoals (bij)scholing van leerkrachten en docenten. Daarnaast kunnen reguliere scholen informatie en expertise uitwisselen met scholen voor speciaal onderwijs. Tijdelijk of structureel kunnen scholen ambulant begeleiders inzetten die leerlingen, leerkrachten, docenten en teams ondersteunen. En door de ondersteuning anders in te richten, of door expertise te koppelen, kunnen meer kinderen ondersteuning...

Veelgestelde vragen

​Wat betekent passend onderwijs voor mijn klas?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 2196

Dat ligt aan de ambitie van de school zelf. Samen met het team van de school geeft iedere leerkracht aan welke ondersteuning hij/zij wel of niet kan leveren. De hulpvraag van een kind/ouder kan dermate complex zijn, dat de school de grenzen van haar kunnen bereikt. Het kan ook zijn dat de school, samen met de ouder, op zoek gaat naar mogelijkheden om het kind in de reguliere school onderwijs te geven.

Veelgestelde vragen

​Wat kunnen ouders doen bij een verschil van mening?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1500

Bij een verschil van mening met de school kunnen ouders bezwaar indienen bij de school, hun klacht voorleggen aan een landelijke geschillencommissie, een onderwijsconsulent om bemiddeling vragen of naar de rechter gaan. Ouders van wie het kind al op school zit, kunnen via medezeggenschap invloed uitoefenen op het profiel van de school (welke extra ondersteuning een school wel of niet kan bieden). Daarnaast krijgen ouders en leerkrachten ook me...

Veelgestelde vragen

​Hebben ouders inspraak?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1998

Goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal als het gaat om passend onderwijs. Ouders kiezen altijd zelf de school waar ze hun kind aanmelden. Kan de school niet de juiste extra ondersteuning bieden? Dan is de school verantwoordelijk om een andere plek te zoeken. Dat gebeurt in nauw overleg met de ouders en onze consulenten. Ouders en school kennen het kind en kunnen samen – uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling – zoeke...

Veelgestelde vragen

Voor welke kinderen is het speciaal basisonderwijs bestemd?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1999

Het speciaal basisonderwijs verzorgt (tijdelijke) specifieke onderwijsarrangementen. Het is daarmee een tussenvoorziening tussen de basisondersteuning op een school in de wijk en het speciaal onderwijs.

Professionals

Inzet ambulant begeleiders

 • apr 2016
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 2068

In het kader van de doelstellingen passend onderwijs is het belangrijk dat de ambulant begeleiders zodanig ingezet worden dat ze verschil kunnen maken voor zo wel het kind als de school. Deze memo geeft inzicht in de werkwijze waarmee het samenwerkingsverband de tot haar beschikking staande deskundigheid op een transparante, doelmatige en effectieve wijze wil inzetten.

Professionals

Zorgplicht

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 2278

Van scholen en ouders krijgen we regelmatig vragen over de zorgplicht. Wat moet de school doen om te voldoen aan de zorgplicht? Wanneer heb ik zorgplicht en wat houdt dat in? Deze memo legt aan ouders en scholen uit wat zorgplicht betekent voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het voldoen aan de zorgplicht

Deel 1 – Stappen, procedures en routes (pdf)

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 2348

Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland Werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor kinderen met extra onderwijsbehoeften Deel 1: Stappen, procedures en routes

Ouders

​Verschil van mening

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 713

Een klacht betekent dat er mogelijk onduidelijkheid bestaat over de juiste ondersteuning voor uw kind, de communicatie of onze dienstverlening. Uiteraard nemen wij klachten serieus. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat deze wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk? Of bent u nog niet tevreden over het resultaat? Dan volgt zo nodig nader o...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.