Blader door bijdragen

Eerder

Veelgestelde vragen

​Wat is de ondersteuningsplanraad?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1247

De OPR is te vergelijken met de medezeggenschapsraad van een school. De OPR behartigt de belangen van ouders en onderwijsmedewerkers. De OPR heeft instemmingsrecht over het ondersteuningsplan Dit plan beschrijft ons beleid voor de komende jaren, zoals de schoolbesturen dat met elkaar hebben vastgesteld. Ook bij de Appendix bij dit plan was de OPR nauw betrokken.

Veelgestelde vragen

​Zijn er niet te veel leerlingen met complexe onderwijsbehoeften in een klas?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1906

Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. Het speciaal onderwijs blijft bestaan. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt gezocht naar de best passende plek. Als regulier onderwijs zowel voor het kind als voor de school niet haalbaar is, kan worden gekozen voor een plek in het speciaal onderwijs. Het belang van het kind staat daarbij voorop.

Veelgestelde vragen

​Hoe ondersteunt Passend primair onderwijs de leerkrachten?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1307

Er is budget voor extra professionalisering, zoals (bij)scholing van leerkrachten en docenten. Daarnaast kunnen reguliere scholen informatie en expertise uitwisselen met scholen voor speciaal onderwijs. Tijdelijk of structureel kunnen scholen ambulant begeleiders inzetten die leerlingen, leerkrachten, docenten en teams ondersteunen. En door de ondersteuning anders in te richten, of door expertise te koppelen, kunnen meer kinderen ondersteuning...

Veelgestelde vragen

​Wat betekent passend onderwijs voor mijn klas?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1974

Dat ligt aan de ambitie van de school zelf. Samen met het team van de school geeft iedere leerkracht aan welke ondersteuning hij/zij wel of niet kan leveren. De hulpvraag van een kind/ouder kan dermate complex zijn, dat de school de grenzen van haar kunnen bereikt. Het kan ook zijn dat de school, samen met de ouder, op zoek gaat naar mogelijkheden om het kind in de reguliere school onderwijs te geven.

Veelgestelde vragen

​Wat kunnen ouders doen bij een verschil van mening?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1373

Bij een verschil van mening met de school kunnen ouders bezwaar indienen bij de school, hun klacht voorleggen aan een landelijke geschillencommissie, een onderwijsconsulent om bemiddeling vragen of naar de rechter gaan. Ouders van wie het kind al op school zit, kunnen via medezeggenschap invloed uitoefenen op het profiel van de school (welke extra ondersteuning een school wel of niet kan bieden). Daarnaast krijgen ouders en leerkrachten ook me...

Veelgestelde vragen

​Hebben ouders inspraak?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1846

Goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal als het gaat om passend onderwijs. Ouders kiezen altijd zelf de school waar ze hun kind aanmelden. Kan de school niet de juiste extra ondersteuning bieden? Dan is de school verantwoordelijk om een andere plek te zoeken. Dat gebeurt in nauw overleg met de ouders en onze consulenten. Ouders en school kennen het kind en kunnen samen – uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling – zoeke...

Veelgestelde vragen

Voor welke kinderen is het speciaal basisonderwijs bestemd?

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1838

Het speciaal basisonderwijs verzorgt (tijdelijke) specifieke onderwijsarrangementen. Het is daarmee een tussenvoorziening tussen de basisondersteuning op een school in de wijk en het speciaal onderwijs.

Professionals

Inzet ambulant begeleiders

 • apr 2016
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 1744

In het kader van de doelstellingen passend onderwijs is het belangrijk dat de ambulant begeleiders zodanig ingezet worden dat ze verschil kunnen maken voor zo wel het kind als de school. Deze memo geeft inzicht in de werkwijze waarmee het samenwerkingsverband de tot haar beschikking staande deskundigheid op een transparante, doelmatige en effectieve wijze wil inzetten.

Professionals

Zorgplicht

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 1937

Van scholen en ouders krijgen we regelmatig vragen over de zorgplicht. Wat moet de school doen om te voldoen aan de zorgplicht? Wanneer heb ik zorgplicht en wat houdt dat in? Deze memo legt aan ouders en scholen uit wat zorgplicht betekent voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het voldoen aan de zorgplicht

Deel 1 – Stappen, procedures en routes (pdf)

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 1
 • 2068

Werkwijze SWV PO Noord-Kennemerland Werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor kinderen met extra onderwijsbehoeften Deel 1: Stappen, procedures en routes

Ouders

​Verschil van mening

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 604

Een klacht betekent dat er mogelijk onduidelijkheid bestaat over de juiste ondersteuning voor uw kind, de communicatie of onze dienstverlening. Uiteraard nemen wij klachten serieus. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat deze wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk? Of bent u nog niet tevreden over het resultaat? Dan volgt zo nodig nader o...

Ouders

Rechten van het Kind

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 776

Leerplicht en leerrecht In 2013 – nog vóórdat passend onderwijs werd ingevoerd – publiceerde de Kinderombudsman het rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’. Een alinea uit de introductie: “Ik ben me ervan bewust dat in het onderwijs ook nu al in maatwerkoplossingen wordt gedacht. Met waardering kijk ik naar de creatieve wijze waarop leerplichtambtenaren, scholen en ouders tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. Maar e...

Werkwijze

Groeidocument

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 945

Het groeidocument is een werkdocument dat de school en leerkracht praktische handvatten biedt om een leerling effectief te ondersteunen. Als ouder wordt u actief betrokken bij het invullen van het groeidocument. Alle scholen en samenwerkende instanties zoals jeugdhulp en zorg werken met het groeidocument – vanuit de gedachte: één kind, één plan. Doelen van het groeidocument Het groeidocument… … geeft een goed beeld van de ontwikkeling en beh...

Over Ons

​Perspectief voor ieder kind

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 823

De consulenten van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland begeleiden scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor ieder kind. Passend onderwijs is letterlijk: onderwijs dat past. Toegesneden op de behoeften van kinderen. Zo veel mogelijk op de reguliere basisschool. Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen. De 14 betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanb...

Over Ons

​Missie en kernwaarden

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 959

De meeste kinderen doorlopen het basisonderwijs vrij soepel. Maar sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Wij zorgen ervoor dat kinderen onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeften en talenten, zo dicht mogelijk bij huis. Ook als er extra ondersteuning nodig is. Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften. Vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van kind en leerkracht is de basis,...

Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan

 • apr 2016
 • PPO-NK Community Support
 • 3
 • 4388

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht beleidsdocument. Hierin beschrijven we waar we voor staan en hoe we dat organiseren.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.