Blader door bijdragen

Eerder

Verklarende woordenlijst

mdo - Multidisciplinair overleg

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 79

Een multidisciplinair overleg (mdo) is een gesprek met ouders, de leerkracht, de intern begeleider, eventuele andere professionals die al bij je kind betrokken zijn en de consulent. Als het kan, sluit ook het kind zelf (deels) aan.Als duidelijk is welke ondersteuning nodig is, kan de school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit proces verloopt via de consulent. Tijdens een mdo bespreek je welke ondersteuning nodig is in d...

Verklarende woordenlijst

Consulent Passend Onderwijs

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 76

Wordt ook wel kortweg consulent genoemd. Consulenten zijn onafhankelijke professionals die met jou en/of met school meedenken vanuit de vraag: wat is het beste voor het kind? Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kennen de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen. Ze volgen het hele proces dat ouders en school doorlopen en zien erop toe dat de stappen worden gezet die nodig zijn ...

Verklarende woordenlijst

Zorgplicht

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 65

De plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband.

Verklarende woordenlijst

VVE - Voor- en vroegschoolse educatie

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 83

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 3 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen welke kinderen h...

Verklarende woordenlijst

VO- Voortgezet onderwijs

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 73

Het onderwijsniveau dat volgt op het primair onderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Verklarende woordenlijst

Verevening

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 78

Het ondersteuningsbudget was bij de start van passend onderwijs ongelijk verdeeld over het land. Het percentage leerlingen met een indicatie voor (voortgezet)speciaal onderwijs/leerling gebonden financiering verschilde sterk per regio. Daarom wordt het beschikbare budget voor extra ondersteuning naar verhouding van het aantal leerlingen verdeeld, ofwel verevend. De omvang van het budget voor het samenwerkingsverband wordt bepaald door het aant...

Verklarende woordenlijst

Toewijzingscommissie

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 68

Een neutrale, onafhankelijke commissie die de toelaatbaarheidsverklaringen afgeeft voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en de speciale voorzieningen.

Verklarende woordenlijst

so - Speciaal onderwijs

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 70

Onderwijs aan kinderen die op school meer ondersteuning nodig hebben dan het reguliere onderwijs ze kan geven. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en kinderen met gedragsstoornissen. Het samenwerkingsverband bepaalt sinds 1 augustus 2014 de toelaatbaarheid.

Verklarende woordenlijst

sbo - Speciaal basisonderwijs

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 70

Onderwijs voor leerlingen die onvoldoende baat hebben bij de extra zorg op de reguliere basisschool en een intensievere vorm van onderwijs en zorg nodig hebben. Scholen voor speciaal basisonderwijs vallen niet onder de Wet op de expertisecentra, maar onder de Wet op het primair onderwijs.

Verklarende woordenlijst

swv- samenwerkingsverband

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 77

Samenwerkingsverbanden bieden passend onderwijs aan alle leerlingen, met en zonder ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Binnen een samenwerkingsverband moet dan ook een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning geleverd worden. In een samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over welke begeleiding de reguliere scholen moeten kunnen bieden (zie ook ondersteuningsprofiel) en over de verdeling van de ondersteuningsgelden. Door de ...

Verklarende woordenlijst

sop - schoolondersteuningsprofiel

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 77

Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden. Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning binnen het samenwerkingsverband. Het schoolondersteuningsprofiel maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de extra ondersteuning). Met het ondersteuningsprofiel kunnen alle schoolbesturen binnen het sam...

Verklarende woordenlijst

PO - Primair onderwijs

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 73

Onderwijs voor 4- tot doorgaans 12-jarigen, verzorgt door basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs.

Verklarende woordenlijst

Passend onderwijs

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 73

Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als kinderen die dit niet nodig hebben. De kwaliteit van het onderwijs is zo hoog mogelijk. Opbrengstgericht werken en passend onderwijs vormen twee hoofdaspecten van kwaliteit van onderwijs: het onderwijs is voor alle leerlingen passend én opbrengstgericht. Hiermee krijgt ieder kind de kans op de beste ontwikkeling. De Wet op het passend onderwijs g...

Verklarende woordenlijst

OPR - Ondersteuningsplanraad

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 73

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. In deze ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Verklarende woordenlijst

OPP - Ontwikkelingsperspectief

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 65

Het ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode. Het ontwikkelingsperspectief bevat de verwachte uitstroombestemming (type voortgezet onderwijs) en de onderbouwing ervan. Deze bevat in ieder geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het ...

Verklarende woordenlijst

OOGO - Op Overeenstemming Gericht Overleg

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 69

Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg gaat over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs.

Verklarende woordenlijst

Ondersteuningsplan

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 69

Een plan dat aangeeft welke activiteiten nodig zijn om de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband zo in te richten dat invulling wordt gegeven aan de doelen van passend onderwijs, zodat alle leerlingen zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze doelen zijn onder andere het opstellen van ondersteuningsprofielen voor alle scholen, invulling geven aan de zorgplicht en versterking van de basisonderst...

Verklarende woordenlijst

Leerlingenvervoer

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 74

Vervoer van leerlingen die vanwege hun handicap of beperking naar een school voor speciaal onderwijs gaan. Het leerlingenvervoer valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente waar de leerling woont.

Verklarende woordenlijst

IB'er - intern begeleider

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 84

De interne begeleider is een persoon binnen de basisschool die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg, na- en bijscholing van het team, gestalte geeft aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.

Verklarende woordenlijst

HGW - Handelingsgericht Werken

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 69

Dit is een systematische werkwijze waarmee een basisschool praktische handvatten krijgt voor het vormgeven van de zorgstructuur op de school. HGW heeft een aantal uitgangspunten. Zo staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal (Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken?) en wordt uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen. Bij HGW wordt gewerkt met groepshandelingsplannen. Ouders zijn bij HGW een belangrijke educ...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.