Blader door bijdragen

Eerder

Hoe werkt de community?

Widgets - Hoe komt mijn widget op de entreepagina van de groep?

 • 25 mei
 • PPO-NK
 • 33

Als je widgets op de entreepagina van je groep wilt aanmaken, moet de optie 'Entree' aangevinkt zijn. Dit kun je doen door naar de 'Admin' knop te gaan in de menubalk van je groep en de Entree optie aan te vinken. Je vindt de widgets door op het beheer potloodje van je groep te klikken en vervolgens te klikken op 'Wijzig widgets'. Hier kun je widgets aanmaken en beheren. Zodra je widget aangemaakt is, staat hij in de lijst van ongepubliceerde ...

Hoe werkt de community?

Oranje balk - knoppen

 • 19 mei
 • PPO-NK
 • 59

In de blauwe balk vind je de navigatie van de community. In de oranje balk vind je de navigatie binnen de groep. Afhankelijk van de instellingen van de groep, zie je knoppen wel of niet. Groepsbeheerders kunnen dit aanpassen via de knop 'Admin' in de oranje balk. Afbeelding In de oranje balk vind je als eerste de groepsafbeelding. Wanneer je hierop klikt, ga je naar het eerste scherm van je groep (vaak de entree of de tijdlijn). Titel van...

Hoe werkt de community?

Blauwe balk - knoppen

 • 19 mei
 • PPO-NK
 • 53

In de blauwe balk vind je de navigatie van de community. Hieronder een uitleg per knop: Entree Dit is de Entreepagina van de website van PPO-NK. Hier vind je de meest actuele informatie over het samenwerkingsverband en knoppen om andere delen van de website te bekijken. Tijdlijn Op deze gepersonaliseerde tijdlijn zie je alle activiteiten van groepen waar je lid van bent en mensen die je volgt. Daarom is voor iedereen deze algemene tijdlijn an...

Beleidsdocumenten

Overgang van primair en voortgezet onderwijs

 • 12 mei
 • secretariaat PPO-NK
 • 3
 • 150

Op 17 april jl. ontvingen de besturen voor primair en voortgezet onderwijs bijgaande brief met bijlage van de minister. De brief gaat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in 2020 en betreft leerlingen waarvoor het basisonderwijs nog ruimte had gezien voor bijstelling van het advies. Op basis van deze nieuwe informatie van de minister heeft de netwerkgroep 10-14 in onze regio het eerder vastgestelde “Draaiboek planning en proc...

Nieuwkomers

nieuwsbrief LOWAN

 • 12 mei
 • Mireille Koeleveld
 • 71

Er is weer een nieuwsbrief uit van LOWAN, de landelijke organisatie voor onderwijs aan nieuwkomers. www.lowan.nl In deze nieuwsbrief onder andere: PO gaat weer naar school Varen op veerkracht aanvraag bijzondere bekostiging voor nieuwkomers; vanwege coronamaatregelen is de aanvraagtermijn eenmalig verlengd naar 27 juni 2020. Covibook in 25 verschillende talen

Verklarende woordenlijst

TOP dossier

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 60

Scholen in de regio Noord-Kennemerland maken voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een plan op maat waarin het kind centraal staat. Dat gebeurt in een TOP dossier: een Totaal Ontwikkel Plan. Een beveiligd digitaal plan waarin ouders, de leerkracht en andere betrokkenen aangeven hoe zij de ontwikkeling van het kind (het liefst) zien en bijhouden wat goed werkt voor de ontwikkeling van het kind (en wat niet).

Verklarende woordenlijst

mdo - Multidisciplinair overleg

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 52

Een multidisciplinair overleg (mdo) is een gesprek met ouders, de leerkracht, de intern begeleider, eventuele andere professionals die al bij je kind betrokken zijn en de consulent. Als het kan, sluit ook het kind zelf (deels) aan.Als duidelijk is welke ondersteuning nodig is, kan de school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit proces verloopt via de consulent. Tijdens een mdo bespreek je welke ondersteuning nodig is in d...

Verklarende woordenlijst

Consulent Passend Onderwijs

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 43

Wordt ook wel kortweg consulent genoemd. Consulenten zijn onafhankelijke professionals die met jou en/of met school meedenken vanuit de vraag: wat is het beste voor het kind? Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kennen de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen. Ze volgen het hele proces dat ouders en school doorlopen en zien erop toe dat de stappen worden gezet die nodig zijn ...

Verklarende woordenlijst

Zorgplicht

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 38

De plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband.

Verklarende woordenlijst

VVE - Voor- en vroegschoolse educatie

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 47

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 3 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen welke kinderen h...

Verklarende woordenlijst

VO- Voortgezet onderwijs

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 39

Het onderwijsniveau dat volgt op het primair onderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Verklarende woordenlijst

Verevening

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 46

Het ondersteuningsbudget was bij de start van passend onderwijs ongelijk verdeeld over het land. Het percentage leerlingen met een indicatie voor (voortgezet)speciaal onderwijs/leerling gebonden financiering verschilde sterk per regio. Daarom wordt het beschikbare budget voor extra ondersteuning naar verhouding van het aantal leerlingen verdeeld, ofwel verevend. De omvang van het budget voor het samenwerkingsverband wordt bepaald door het aant...

Verklarende woordenlijst

Toewijzingscommissie

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 40

Een neutrale, onafhankelijke commissie die de toelaatbaarheidsverklaringen afgeeft voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en de speciale voorzieningen.

Verklarende woordenlijst

so - Speciaal onderwijs

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 42

Onderwijs aan kinderen die op school meer ondersteuning nodig hebben dan het reguliere onderwijs ze kan geven. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en kinderen met gedragsstoornissen. Het samenwerkingsverband bepaalt sinds 1 augustus 2014 de toelaatbaarheid.

Verklarende woordenlijst

sbo - Speciaal basisonderwijs

 • 6 mei
 • PPO-NK
 • 42

Onderwijs voor leerlingen die onvoldoende baat hebben bij de extra zorg op de reguliere basisschool en een intensievere vorm van onderwijs en zorg nodig hebben. Scholen voor speciaal basisonderwijs vallen niet onder de Wet op de expertisecentra, maar onder de Wet op het primair onderwijs.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.