Blader door bijdragen

Eerder

Samen voor kwaliteit 2018-2019

6. Realisatie jaarplan 2018-2019

 • aug 2019
 • PPO-NK
 • 1
 • 505

Ten grondslag aan de (trimester)rapportages ligt het jaarplan. Hieronder is aangegeven in hoeverre de doelen voor het schooljaar 2018-2019 reeds afgerond of nog in ontwikkeling zijn. Professionaliseringsmodel Van wenkend perspectief naar concrete uitwerking: versterken van de ondersteuningscapaciteit van scholen - werkgebied - regio. Doel tot 2021 uit ondersteuningsplan: Meer ondersteuningscapaciteit in scholen en het werkgebied. Van...

Oudersteunpunt

Bij wie kan ik terecht?

 • jul 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 712

Als ouder wil je het beste voor je kind. Bij vragen, twijfel of zorgen over de ontwikkeling of het welzijn van je kind, is het fijn als je bij iemand terecht kunt. Binnen én buiten school. Binnen school Binnen school kun je terecht bij de leerkracht van je kind, de interne begeleider of de directeur. Leerkracht Als ouder ga je bij zorgen of vragen over je kind allereerst in gesprek met de leerkracht van je kind. Hij of zij kan je vertellen hoe...

Oudersteunpunt

Agenda voor ouders

 • jul 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 418

In de regio zijn regelmatig bijeenkomsten voor ouders die te maken krijgen met passend onderwijs. Zo organiseert samenwerkingsverband PPO-NK ieder jaar een Oudercafé en een Passend Onderwijscafé. Oudercafé passend onderwijs Tijdens het Oudercafé passend onderwijs kunnen ouders met een kind dat extra ondersteuning nodig heeft andere ouders in een vergelijkbare situatie ontmoeten. Het Oudercafé is een plek om ervaringen uit te wisselen en bij el...

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Financiën

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 161

We willen graag duidelijk maken waaraan we onze middelen besteden. Daarover zijn afspraken gemaakt vanuit ons ondersteunings- en jaarplan. Elk trimester vergelijken we de gedane uitgaven met de begroting. Wij wijzen onze middelen toe op basis van drie ondersteuningsniveaus: - Basisondersteuning en lichte ondersteuning (niveau 0 en 1) - Extra ondersteuning in het regulier onderwijs (niveau 2 en 3) - Extra ondersteuning binnen voorziening specia...

Jaarverslag 18|19 Toekomst

Doorgaande schoolloopbaan

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 125

Om de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt de doorgaande lijn in de schoolloopbaan van kinderen besproken in de netwerkgroep. Het borgen van de doorgaande lijn is van belang, omdat het het risico op uitval verkleint en tevens bijdraagt aan het direct inzetten van passende begeleiding bij een overgang (voorschool, PO en VO). Drie initiatieven zijn ingezet om de doorgaand...

Jaarverslag 18|19 Toekomst

Professionalisering

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 155

Waar we in 2014 zijn gestart vanuit het expertisemodel, werken we nu toe naar een professionaliseringsmodel in 2020. In het expertisemodel is het uitgangspunt dat een specialist de situatie overneemt en oplost. In het professionaliseringsmodel wordt de specialist waar nodig nog steeds ingezet maar tegelijkertijd wordt de leerkracht geprofessionaliseerd, zodat die zijn expertise uitbreidt en de specialist meer naar de achtergrond treedt. Tijde...

Jaarverslag 18|19 Toekomst

Aantal leerlingen

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 162

In het schooljaar 2018-2019 volgden in totaal 20.950 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar onderwijs in onze regio. Hiervan volgde 96,3 % (20.178 leerlingen) regulier onderwijs en 3,7% (772 leerlingen) speciaal (basis)onderwijs (sbo): 385 leerlingen op het sbo en 387 leerlingen op het so. Aantal leerlingen basisonderwijs We zien dat het leerlingenaantal de afgelopen jaren gemiddeld jaarlijks met ruim 1% daalt ten opzichte van het jaar ervoor. Deze...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wie heeft wettelijk gezien de regie over de zorg en extra ondersteuning voor mijn kind?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 208

Als je kind extra ondersteuning en/of zorg nodig heeft, onderzoekt de school samen met jou als ouder hoe de ondersteuning of zorg eruit gaat zien. School legt de bevindingen vast in een ontwikkelingsperspectief en houdt hierover de regie. School is dus ook verantwoordelijk voor de extra ondersteuning voor je kind. Heb je ergens vragen over, ben je het niet met school eens of wil je je verhaal kwijt bij een onafhankelijk tussenpersoon? Schakel ...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat is de zorgplicht van de school?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 509

Scholen hebben de zorgplicht om ieder kind een passende onderwijsplek te geven. Sinds 2014 werken scholen in samenwerkingsverbanden samen om ervoor te zorgen dat ieder kind zich kan ontwikkelen, zoals dat staat beschreven in de Wet passend onderwijs. Hieronder lees je meer over wat de zorgplicht precies inhoudt, voor wie de Wet passend onderwijs geldt en hoe passend onderwijs werkt. Wat houdt de zorgplicht in? Scholen hebben een zorgplicht om ...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wat is de wetgeving rondom het delen van gespreksverslagen?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 366

Rondom gespreksverslagen, opnamen, leerlingendossiers en beeldmateriaal zijn er veel wetten en regels. Hieronder lichten we ze kort toe. Delen van een gespreksopname Het is niet verstandig om een opname van een gesprek te delen. Het kan namelijk een inbreuk op het recht op privacy van de ander vormen. Een uitzondering hierop is als er sprake is van een groot (maatschappelijk) belang om het gesprek te delen. Denk aan zeldzame situaties waarin d...

Rechten|plichten (oudersteun)

Mogen gesprekken op school worden opgenomen?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 514

Het antwoord op deze vraag is complex, omdat verschillende soorten wetgeving een rol spelen bij het opnemen van gesprekken. Eerst bespreken we die wetgeving in het kort. Daarna geven we een advies en vervolgens lichten we de wetten kort toe. In het kort Op grond van de Europese privacywetgeving moet je voorafgaand aan een gesprek toestemming vragen aan de betrokkene of je het gesprek mag opnemen. De toestemming moet aan bepaalde voorwaarden vo...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wie mogen er aanwezig zijn bij het multidisciplinair overleg?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 737

Op het moment dat je kind extra ondersteuning nodig heeft, schuif je als ouder aan bij het multidisciplinair overleg (MDO). Hieronder leggen we kort uit wat een MDO is en wie erbij aanwezig mogen zijn. Wat is het multidisciplinair overleg? Het multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg over de ondersteuning van je kind, waar als het kan je kind zelf ook (gedeeltelijk) bij aanwezig is. Het overleg kan worden gevoerd op verzoek van de ouders...

Rechten|plichten (oudersteun)

Wie bepaalt uiteindelijk welke ondersteuning mijn kind krijgt?

 • jun 2019
 • PPO-NK Community Support
 • 367

School bepaalt, in zo goed overleg met jou als ouder, welke ondersteuning je kind krijgt. Schoolkeuze Als ouder kies je zelf de school voor je kind. Doe dit minimaal tien weken voordat het schooljaar begint. Als je denkt dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, geef dit dan direct door. Samen met jou onderzoekt de school welke ondersteuning jouw kind precies nodig heeft en bekijkt of ze die ondersteuning en/of zorg kunnen bieden. Als dat...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.