Blader door bijdragen

Eerder

Nieuwsberichten

Onze nieuwe collega Yvonne Vellinga

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • 453

Yvonne Vellinga is dit schooljaar bij ons gestart als consulent. Ze praat met leerlingen, hun ouders en leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen. Yvonne's missie? ‘Dat ieder kind de zorg en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft en verdient.’ Stukje achtergrond ‘De afgelopen vier jaar ben ik onderwijskundig beleidsmedewerker geweest. Daarvoor heb ik mijn hele carrière voor de klas gestaan, zowel in het BAO als het SBO en het...

Nieuwkomers

Rekendoelen

 • sep 2019
 • Mireille Koeleveld
 • 1
 • 436

Hoe bepaal je het instapniveau en onderwijsbehoefte rekenen bij nieuwkomers? Welke doelen en leerroute streef je na voor een leerling in het 1e opvangjaar? En hoe bied je de talige-kant van het rekenonderwijs op een goede manier aan? Om goed rekenonderwijs aan nieuwkomers leerlingen te geven zijn er voor 9 domeinen/leerlijnen uitwerkingen bij rekenkisten gemaakt.

Jaarverslag 18|19 Toekomst

Innovatieprojecten

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 163

Onze acht werkgebieden hebben allemaal een budget, waarvan een deel is gereserveerd voor innovatie. Hiermee krijgen de werkgebieden de mogelijkheid om op basis van specifieke onderwijsbehoeften nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Doel is om in 2021 15% van het budget per werkgebied te besteden aan innovatie projecten (dit jaar ligt het op 7%). Er liepen in totaal 19 innovatieprojecten in het jaar 2018-2019. In de verschillende werkgebieden zijn ...

Jaarverslag 18|19 Toekomst

TOP dossier

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 175

TOP dossier staat voor Totaal Ontwikkel Plan. We gebruiken het als instrument bij het bepalen van wat een kind nodig heeft. Dit doen we samen met alle betrokkenen: leerling, ouders, leerkracht en eventueel intern begeleider, jeugd- en gezinscoach of andere partners. Het is een hulpmiddel voor het realiseren van passend onderwijs en passende zorg. Alle scholen maken goed gebruik van het TOP dossier, wel zijn er verschillen tussen de scholen ove...

Mini conferentie Intermezzo 18 novemeber

 • sep 2019
 • Saapke Wakker
 • 1
 • 1
 • 338
Kitty Vries:Hi Saapke, Ik kan het niet openen. Zou je het naar mij willen mailen? Kitty.vries@blosse.nl? Dank en groet Kitty

Samen voor kwaliteit 2018-2019

3. Arrangementen

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 314

Arrangementen met ondersteuningscategorieën Ieder kind heeft andere onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Wanneer we een arrangement inzetten voor een kind, geven we daarbij aan om welk van de tien onderstaande ondersteuningscategorieën het gaat. Voorspelbare en gestructureerde leeromgeving. Eigen leerlijn. Verrijkende, verdiepende en verbrede leeromgeving. Taalrijke leeromgeving. Oplossingsgerichte gedragsinterventietechnieken. Passen...

Samen voor kwaliteit 2018-2019

1.2 Aantal leerlingen op het Speciaal (Basis) Onderwijs

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 833

Als – ondanks alle inspanningen – regulier onderwijs niet lukt, gaan we met ouders en school op zoek naar een andere onderwijsplek. In onze regio zijn verschillende voorzieningen, zoals scholen voor Speciaal (Basis) Onderwijs. Landelijk zien we dat het leerlingenaantal in het Speciaal (Basis) Onderwijs stijgt. Dit komt overeen met de trend binnen PPO-NK. Er is een stijging van jongere leerlingen in het S(B)O en als kinderen op jongere leeftij...

Samen voor kwaliteit 2018-2019

1.1 Aantal leerlingen op regulier basisonderwijs

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 314

Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool. Er is landelijk sprake van een daling van leerlingaantallen in het regulier basisonderwijs. Dit zien we ook in onze regio. Het dalingspercentage ligt nu rond 0,8%. Waar ons samenwerkingsverband in 2011-2012 nog 22.159 leerlingen in het basisonderwijs telde, is het aantal leerlingen in 2018-2019 gedaald tot 20.179 leerlingen. De ontwikkeling van het...

Samen voor kwaliteit 2018-2019

1.3.c. Speciale voorzieningen met samenwerking tussen onderwijs en zorg

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 243

Het is belangrijk om lacunes tijdig te signaleren in ons dekkend netwerk. Ook voor de thuiszitters zijn er diverse mogelijkheden om maatwerk te bieden. We voorkomen hiermee dat leerlingen tussen wal en schip vallen. Voor de ontwikkeling hiervan zijn wij gestart met een aantal voorzieningen, waarin onderwijs en zorg samenwerken. Deze voorzieningen zijn veelal als pilot gestart, maar groeien veelal uit tot volwaardige programma's. In het afgelo...

Samen voor kwaliteit 2018-2019

1.3.b. Lijst met verwijzingen vanuit eigen basisscholen

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 489

Als aan de onderwijsbehoeften en ontwikkeldoelen van een kind het best tegemoet wordt gekomen in het Speciaal (Basis) Onderwijs of speciale voorziening, dan wordt de route van toewijzing gevolgd. Hieronder is een lijst zichtbaar, waarin per school is aangegeven hoeveel leerlingen er zijn verwezen naar S(B)O. Daarbij moet worden opgemerkt dat hier niet is gekeken naar het totale leerlingenaantal per school en dat deze cijfers voor de interpreta...

Samen voor kwaliteit 2018-2019

1.3.a. Aangevraagde tlv's vanuit werkgebieden

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 250

In de vorige paragraaf is te vinden hoe de route van toewijzing werkt. Om zicht te krijgen op de verschillen tussen onze werkgebieden, is het interessant om te weten in welke mate de verschillende werkgebieden toelaatbaarheidsverklaringen aanvragen. In onderstaande grafiek is een vergelijking gemaakt. We zien hier dat Alkmaar-Noord en Heerhugowaard-Zuid verhoudingsgewijs vaker verwijzen. Vanuit Heiloo en Bergen lijkt minder te worden verwezen...

Samen voor kwaliteit 2018-2019

1.3. Aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 351

Als aan de onderwijsbehoeften en ontwikkeldoelen van een kind het best tegemoet wordt gekomen in het Speciaal (Basis) Onderwijs of speciale voorziening, dan wordt de route van toewijzing gevolgd. Tijdens deze route stelt het multidisciplinair overleg (mdo) de noodzaak van toewijzing vast in het TOP dossier van het kind. De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband bekijkt of het kind toelaatbaar is door de kwaliteit en onderbouwing van...

Samen voor kwaliteit 2018-2019

1.2 Tijdelijke observatie- en interventieplaats op het S(B)O

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 322

In sommige situaties is het niet direct duidelijk welke ondersteuning het beste is voor een kind of is een situatie vastgelopen en is er geen directe oplossing voor handen. In deze gevallen is het wenselijk dat er een tijdelijke observatie- en interventieplaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) mogelijk is, zodat zorgvuldig kan worden bepaald wat de beste vervolgstap is voor het kind. Er is een sterke afname zichtbaar in tijdelijke...

Samen voor kwaliteit 2018-2019

1.1. Ontwikkelingen in de werkgebieden

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 276

In de regio Noord-Kennemerland zijn de scholen geografisch verdeeld over 8 werkgebieden. Een negende werkgebied is het werkgebied van de speciale (basis) scholen. We zien dat de werkgebieden op veel fronten van elkaar verschillen, namelijk in populatie, schoolsoorten, actuele thema's, ontwikkelingen en focus. Hieronder staan enkele ontwikkelingen van deze acht werkgebieden van het afgelopen schooljaar. Alkmaar-Noord Alkmaar-Noord heeft dit s...

Literatuur en onderzoek

Eindrapport Impuls Thuiszittersaanpak Regioplan

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 1
 • 354

In dit rapport gaat Regioplan in op de vraag: Wat kan er aan landelijke ondersteuning geboden worden om het aantal thuiszitters te laten afnemen en/of een versnelling te realiseren in het behalen van de ambities van het Thuiszitterspact? Het onderzoek richt zich op de volgende doelen: 1. inzicht bieden in de mate waarin thuiszitters binnen drie maanden een passend aanbod ontvangen en mate waarin dit wordt uitgevoerd; 2. inzicht b...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.