Beleidsdocumenten

Verzuimprotocol

  • 11 jun
  • secretariaat PPO-NK
  • 1
  • 184

Het recht op onderwijs is een recht van alle kinderen. Iedereen met een hart voor onderwijs zal dat beamen.

Het recht op onderwijs geldt ook voor kinderen die langdurig niet kunnen deelnemen aan onderwijs, voor kinderen die meer aandacht en ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die verzuimen. Verzuim is vaak een signaal: erachter kan een wereld van problemen liggen.

Soms hebben kinderen extra zorg of ondersteuning nodig. Schoolbesturen, scholen en leerplichtambtenaren hebben in die situaties de mogelijkheid om regels en procedures toe te passen en kinderen een perspectief te bieden.

Daarom hebben wij als samenwerkingsverband PPO-NK met de netwerkgroep “Thuiszitter”/Leerrecht hard gewerkt aan dit document. Het bevat informatie over verzuim en de afspraken en regels daarover die landelijk zijn vastgesteld. In onze netwerkgroep zijn o.a. de leerplichtambtenaren vertegenwoordigd van de 5 gemeenten, intern begeleiders en schoolbesturen.

Onze scholen in de regio kunnen dit document als basis gebruiken voor hun eigen schoolplan, schoolgids of verzuimprotocol. Ook kan het document helpen om rechten, plichten en afspraken rond schoolverzuim helder te krijgen voor alle betrokken partijen rondom het kind.

Het waarnemen van de eerste signalen van beperkte schoolgang, of verzuim is cruciaal gebleken in de aanpak en preventie. Daarom hebben Scholen een sleutelpositie bij het signaleren en voorkomen van (oplopend) schoolverzuim, en moeten over een duidelijk verzuimbeleid beschikken. Bovendien is een passend verzuimbeleid een belangrijk middel bij de preventie van voortijdig schoolverlaten op latere leeftijd. Accurate verzuimregistratie is van groot belang.

Waarom dit protocol?

Dit verzuimprotocol:

  • is een duidelijke beschrijving van wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van school, ouder(s) en de gemeente. Wie doet wat om beperkingen in de schoolgang te signaleren, te voorkomen en tegen te gaan?
  • is een ondersteunende handreiking om het verzuimbeleid uit te voeren;
  • bevordert de communicatie en informatieoverdracht over kinderen tussen ouders, leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, leerplichtambtenaren en de Jeugd en Gezin-teams en -coaches.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.