Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Toezicht en bestuursverslag

  • 24 dec
  • PPO-NK
  • 52

Dit is het tweede jaar dat wij werken met ons ondersteuningsplan 2017-2021. Een plan dat steeds meer betekenis krijgt. Onze strategische perspectieven worden zichtbaar door het dagelijks handelen van de onderwijsprofessionals die met en bij ons werken. In dit verslag gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen.

Strategische koers
In het ondersteuningsplan staan zes strategische perspectieven centraal:
1. Professionaliseringsmodel
2. Innovatie en ontwikkeling
3. Lokaal anticiperen
4. Werken als een netwerk
5. Preventiekracht
6. Ouders: motor voor ontwikkeling van hun kinderen

Dit schooljaar hebben we deze perspectieven nader ingevuld in de werkgebieden, de netwerkgroepen, de activiteiten van ons jaarplan en in de begroting. Daarnaast hebben we ze verantwoord in onze trimesterrapportages en jaarverslag.

De commissie kwaliteit en innovatie is dit jaar twee keer samengekomen om de voortgang op de strategische perspectieven te bespreken en te evalueren. Ook bespreken we in die commissie de trimesterrapportage, waardoor de terminologie in de trimesterrapportage flink verbeterd is, we diepere analyses konden uitvoeren en de cijfers meer betekenis hebben gekregen door ondersteunende teksten.

We zoeken steeds meer de verdieping door verbanden te leggen in bepaalde trends. Zo onderzoeken we de toename van verwijzing naar het s(b)o: de eerste aanvraag bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is aan het einde van dit schooljaar goedgekeurd om via praktijkonderzoek onder meer het groeiend aantal verwijzingen verder te onderzoeken. De tweede fase, waarin we het onderzoeksplan beschrijven, is inmiddels gestart.

Het TOP dossier is nu volledig geïmplementeerd op alle reguliere scholen en de schoolteams maken gebruik van het bijbehorende trainingsaanbod. TOP dossier heeft dit jaar gewerkt aan een gebruiksvriendelijkere variant: TOP dossier 2.0, om de werkdruk voor de consulenten te verlagen. Het nieuwe TOP dossier 2.0 wordt komend schooljaar in gebruik genomen. Hiermee krijgen we een goed werkende digitaal platform voor het hele samenwerkingsverband, waarmee de communicatie tussen school en consulent wordt verbeterd en administratieve processen worden geautomatiseerd. Dit scheelt iedereen bureaucratische rompslomp.

Wat betreft de samenwerking in de werkgebieden is een verdiepingsslag gemaakt. Meer en meer wordt er zorgvuldig gekeken naar vragen in de wijk en hoe die gezamenlijk op te pakken. Meerdere scholen in een werkgebied doen mee aan en worden gedragen innovatieprojecten en spelen in op lokale ondersteuningsvragen. Er is per werkgebied veel expertise aanwezig. We zien dat werkgebieden initiatieven van elkaar overnemen, zodat de expertise die eerst lokaal begon, daarna regionaal wordt toegepast. Een voorbeeld hiervan is de expertise op hoogbegaafdheid, die gestart is in werkgebied Bergen.

Scholen, consulenten, leerplicht en jeugd en gezinscoaches werken actief samen aan het bieden van perspectief voor ieder kind. Met de consulenten is besproken om werkgebieden te combineren, waardoor de samenwerking wordt versterkt. Komend schooljaar zal hieraan verdere invulling gegeven worden.

Governance
In juli 2019 is PPO-NK overgestapt naar een strikte functiescheiding tussen bestuur en toezicht. Doel van de nieuwe structuur is bevordering van rolvast en zuiver handelen door verschillende betrokkenen, waarbij er helderheid is over ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Door de vernieuwing is de huidige functie van algemeen directeur omgezet naar directeur-bestuurder. Ook is er een onafhankelijke raad van toezicht geïnstalleerd ter vervanging van het huidige besturenoverleg.

Kwaliteitszorg
Bij passend onderwijs wordt de kwaliteit gemaakt en bepaald door mensen. Permanente aandacht hiervoor is belangrijk. Variabelen zoals bijvoorbeeld: peers en de wijk kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van het dekkend netwerk. Wij bieden kwaliteitszorg via de cyclus van delen - bespreken - leren - verbeteren. Werkgebieden en netwerkgroepen werken nauw samen en vertalen initiatieven vanuit het werkveld naar nieuw beleid.

In de netwerkgroep beleidsmedewerkers is gesproken over het versterken van de ondersteuningsstructuur op scholen. Om daar de kwaliteit van te verbeteren is het wenselijk om constant met elkaar in gesprek te blijven. Het instrument van begeleide zelfevaluatie lijkt hiervoor passend, want het kan bijdragen aan een concreet plan van aanpak voor een school. Alle scholen zijn door de consulenten benaderd om mee te doen aan de pilot “begeleide zelfevaluatie”.

De netwerkgroep werkgebieden, die drie keer bij elkaar is gekomen, heeft de begripsomschrijving rondom groepsarrangement en innovatieprojecten aangescherpt. Daardoor kunnen we de kwaliteit van de ingediende arrangementen beter monitoren. Tevens is er nagedacht over mogelijke scenario’s bij uitputting van het werkgebiedbudget. Er is gekozen voor het inzetten van een frictiepot om in uitzonderlijke gevallen het budget te overschrijden. Met als uiteindelijke doel om ieder kind dat te bieden wat het kind nodig heeft.

Financiën
De begroting van schooljaar 2018-2019 is in juni 2019 goedgekeurd, net als de meerjarenbegroting. Conform de afspraken over de bestemming van het eigen vermogen is voor 2018-2019 negatief begroot. Een aantal posten vielen hoger uit dan begroot door een hogere personeelslast die samenhing met vervangingen, hogere bestuurskosten door governance-implementatie en meer leerlingen in een onderwijszorgarrangement. Deze overschrijding zal geen gevolgen hebben voor de hoogte van de eerder genoemde bestemmingsreserve en de verwerking daarvan in de meerjarenbegroting. Voor zover overschrijdingen een structureel karakter lijken te hebben (zoals de onderwijszorgarrangementen) zijn deze al herschikt in de begroting van 2019-2020.

Planning en Controle
Elke vier maanden bespreekt het bestuur, na tussenkomst van de auditcommissie financiën, de trimesterrapportage met de algemeen directeur. In die rapportage staan veel waardevolle cijfers, trends en inzichten, stelt ons in staat om de voortgang van de doelen te bewaken en tijdig te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Net als vorig jaar hebben we dit schooljaar in samenspraak met het bestuur een verdiepingsslag gemaakt. De trimesterrapportage sluit nu beter aan bij de strategische perspectieven uit ons ondersteuningsplan.

Tot slot
We kijken vol vertrouwen uit naar de komende periode waarin we willen vieren wat we door de samenwerking hebben bereikt de afgelopen vijf jaar. Passend onderwijs is in onze regio een werkwoord geworden. Samen leren gaat over de vraag wat we nog kunnen verbeteren. Wat vraagt dat van mij? Van jou? Wat vraagt dat van ons allemaal? Hoe kun jij als persoon verschil maken voor ons? Samen hopen we nieuwe stappen te zetten in het bieden van perspectief voor ieder kind, waarbij ieder kind zich welkom, gehoord en begrepen voelt. Volgend jaar gaan we daarom ook aan de slag hoe we verder vorm kunnen geven aan onze bijdrage aan een inclusieve samenleving.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.