2019-2020 Samen voor kwaliteit

3. Onderzoek naar toename van verwijzing naar s(b)o en ondersteuningsvragen omtrent gedrag (NRO)

  • 27 nov
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 30 dec
  • 56

Er is een toename zichtbaar in de verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs. Ook zien we dat 50% van de ondersteuningsvragen van scholen over problematisch gedrag gaan van kinderen. Daarom is er een aanvraag gedaan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een praktijkonderzoek. Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs.

Op 31 oktober hebben de samenwerkingsverbanden PPO-NK en IJmond een uitgewerkt onderzoeksplan ingediend.

De volgende onderzoeksvragen staan hierbij centraal: wat zijn methodieken om leerkrachten te leren vanuit verschillende perspectieven naar leerlinggedrag te kijken? En op welke wijze kunnen deze methodieken het beste worden geïmplementeerd in het regulier basisonderwijs?

Training leerkrachten

Als onderdeel van het onderzoek gaan de samenwerkingsverbanden - met inbreng van leerkrachten - een training voor meervoudige perspectiefname ontwikkelen en deze ook geven. Het effect van deze training wordt getest. Doel is dat de leerkrachten regie krijgen over passende interventies in de eigen praktijk en minder handelingsverlegenheid gaan ervaren. Door leerkrachten op een andere manier naar gedrag van kinderen te laten kijken - en daarop vervolgens te acteren- gaat daarvan ook preventieve werking uit. Dit draagt bij aan het meer passend maken van onderwijs voor deze kinderen op de reguliere basisscholen. Zij zullen zich zo op basisschool langer succesvol kunnen ontwikkelen.

Gebaseerd op de praktijk

De samenwerkingsverbanden willen met inhoudelijk deskundigen de ‘meervoudige perspectiefwisseling’ in de dagelijkse praktijk van zo’n dertig reguliere basisscholen onderzoeken. Er zijn drie enthousiaste leerkrachtonderzoekers beschikbaar die hierbij gaan ondersteunen: Sofie Janssen ( SAKS) en het duo Kim Aalsma/Rosalie Kaandorp (Tabijn).

Ter voorbereiding op het onderzoeksplan zijn reeds twee scholenbijeenkomsten gehouden. Daaruit bleek dat de scholen zich goed konden vinden in de aanleiding van het onderzoek en de probleemanalyse. Ook zijn ze positief over de opbrengsten.

Deze bestaan uit een gevalideerde leerkrachttraining, een praktische handreiking, filmpjes, animaties en diverse presentaties en artikelen. De opbrengsten worden tevens verspreid onder andere scholen en pabo’s. De resultaten zijn toepasbaar voor de beide samenwerkingsverbanden maar ook relevant voor landelijke verspreiding.

Uitvoering in fasen

Het onderzoek valt binnen de diverse landelijke praktijkonderzoeken rond passend onderwijs. Het staat onder auspiciën van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Nadat de startaanvraag eerder zeer positief is gewaardeerd is de afgelopen maanden het onderzoeksplan uitgewerkt.

Eind januari 2020 vernemen de samenwerkingsverbanden of het onderzoeksplan definitief gehonoreerd wordt. Zo ja, dan vindt de uitvoering van het onderzoek gefaseerd plaats in de periode maart 2020 - maart 2023.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.