Rechten|plichten (oudersteun)

Mogen gesprekken op school worden opgenomen?

  • jun 2019
  • PPO-NK Community Support
  • ·
  • Aangepast okt 2019
  • 599
  • Rechten|plichten (oudersteun)

Het antwoord op deze vraag is complex, omdat verschillende soorten wetgeving een rol spelen bij het opnemen van gesprekken. Eerst bespreken we die wetgeving in het kort. Daarna geven we een advies en vervolgens lichten we de wetten kort toe.

In het kort
Op grond van de Europese privacywetgeving moet je voorafgaand aan een gesprek toestemming vragen aan de betrokkene of je het gesprek mag opnemen. De toestemming moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Vraag je geen toestemming, of voldoet de toestemming niet aan de voorwaarden? Dan kun je een geldboete krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naast de Europese privacywetgeving is ook het Wetboek van Strafrecht van toepassing. Op grond hiervan mag je een gesprek opnemen als je deelnemer bent aan het gesprek. Als je geen deelnemer bent aan het gesprek, bijvoorbeeld als je naar een (telefoon)gesprek tussen twee mensen luistert, en het gesprek wel opneemt, dan kan je veroordeeld worden op grond van het Wetboek van Strafrecht. Je kan een gevangenisstraf krijgen van zes maanden of een geldboete.

Verder kan het opnemen van gesprekken een inbreuk op het recht op privacy vormen. Personen die een (telefoon)gesprek voeren, moeten ervan uit kunnen gaan dat het gesprek niet door anderen wordt opgenomen.

Advies
Als je als ouder in gesprek gaat met school, vraag dan altijd toestemming voor je een gesprek opneemt. Zo voorkom je een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens en een inbreuk op het recht op privacy. Bovendien blijft de verstandhouding met school zo goed mogelijk.

Als de school niet instemt met de opname, kun je voorstellen om alleen een samenvatting op te nemen aan het einde van het gesprek.

Privacywetgeving (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de hele Europese Unie gelden sindsdien dezelfde regels rond privacybescherming. Door de Algemene verordening krijgen mensen meer privacyrechten. De verordening is in het Nederlands recht opgenomen door een uitvoeringswet.

Uit deze wet blijkt dat het opnemen van gesprekken is toegestaan als de betrokkene toestemming heeft gegeven. Als je dus een gesprek op wil nemen, vraag dan altijd voorafgaand aan het gesprek of je hier toestemming voor hebt. Dit geldt ook andersom: als de school een gesprek wil opnemen, moeten ze aan jou als ouder toestemming vragen.

Deze toestemming moet ‘vrij’ en dus niet onder druk zijn gegeven. Toestemming moet ondubbelzinnig zijn. Het moet dus volstrekt duidelijk zijn of de betrokkene toestemming heeft gegeven. En de toestemming moet specifiek zijn. Dit houdt in dat de toestemming voor een specifieke opname voor een specifiek doel moet zijn. De betrokkene heeft altijd het recht om zijn toestemming in te trekken. Daarnaast moet de opname aan nog wat andere voorwaarden voldoen. Zo moet de opname beperkt zijn tot wat noodzakelijk is. De gegevens moeten juist zijn en niet langer worden bewaard dan nodig is. Als laatste moet de opname goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven.

De betrokkene heeft het recht om de opgeslagen informatie in te zien: het gesprek terug te luisteren.

Wetboek van strafrecht
In het Wetboek van Strafrecht staat dat het verboden is een gesprek op te nemen zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn. Hieruit volgt dat het toegestaan is om een gesprek op te nemen als je daar zelf deelnemer aan bent. Voer je een gesprek met de school? Dan mag je het gesprek opnemen. Dit recht werkt twee kanten op; school mag dus ook gesprekken met jou opnemen. Deelnemers aan het gesprek mogen ook een ander opdracht geven het gesprek op te nemen.

Op grond van deze wet hoef je niet te melden dat je een gesprek opneemt. Toch is het altijd beter om dit wel te doen, gezien de Europese wet én de verstandshouding met de school. De landelijke klachtencommissie voor onderwijsgeschillen laat overigens geen geluidsopnamen toe die zijn opgenomen zonder medeweten van alle deelnemers. Mocht je dus naar de klachtencommissie willen stappen, dan heeft je gespreksopname alleen nut of waarde als school er van tevoren van op de hoogte was.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.