Literatuur en onderzoek

kenmerken leerlingen speciaal basisonderwijs 2008-2018

  • nov 2018
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 1
  • 1410

Pjotr Koopman & Guuske Ledoux Consortium Evaluatie Passend Onderwijs, www.evaluatiepassendonderwijs.nl

Totaalbeeld SBO evaluatie 2008-2018

We hebben de verwachting onderzocht dat de doelgroep van leerlingen in het sbo in de afgelopen jaren later instroomt in het sbo en daardoor kwetsbaarder en problematischer zou zijn geworden, maar dat het sbo desondanks leerlingen zou afleveren die succesvoller in het vo zouden zijn dan vergelijkbare leerlingen in het regulier basisonderwijs. Deze verwachtingen zijn, bekeken over een langere periode, niet uitgekomen. De overstap vanuit het regulier naar speciaal basisonderwijs vindt niet later plaats en de instroom wordt derhalve ook niet ouder. De instroom van oudere leerlingen neemt een aantal jaren eerst af, maar neemt recent weer toe. Mogelijk is dit een effect van de invoering van passend onderwijs, en is het inderdaad zo dat reguliere basisscholen leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften langer zijn gaan vasthouden en dus pas op latere leeftijd verwijzen. Dit kan echter ook een tijdelijk effect zijn, want recent neemt de instroom in het sbo weer toe, na een jarenlange daling. Vervolgonderzoek naar leerlingstromen is nodig om te kunnen laten zien hoe dit zich verder ontwikkelt. Duidelijk is wel dat er geen sprake is van grotere kwetsbaarheid en problematischer instroom die met de hogere instroomleeftijd zou samenhangen, althans niet bij leerlingen die al voor passend onderwijs in het sbo zaten. Leerlingen die later verwezen worden hebben juist een wat gunstiger profiel wat betreft gedrag en werkhouding, en dat heeft er mogelijk mede toe geleid dat ze niet eerder zijn verwezenVerder is het succes in het vo, zowel van leerlingen met een vmbo-advies als met een advies praktijkonderwijs, van leerlingen afkomstig uit het sbo niet groter dan het succes van de leerlingen afkomstig uit het regulier basisonderwijs. Het omgekeerde is het geval. Er zijn wel wat aanwijzingen dat de problematiek van leerlingen in het sbo toeneemt. De recente toename (sinds 2015) van het aandeel leerlingen dat vanuit sbo naar het vso gaat en niet naar regulier voortgezet onderwijs suggereert dat passend onderwijs hierbij een rol kan spelen. Echter, de leerlingen die vanaf 2015 zijn doorgestroomd naar het v(s)o hebben natuurlijk overwegend langere tijd in het sbo gezeten, dus ook al voor de invoering van passend onderwijs. Het lijkt er daarom meer op dat die toenemende problematiek al wat langer speelt; ook de COOL-data wijzen daarop.