Beleidsdocumenten

Informatie aanvullende toetsing bij overstap leerlingen po naar v(s)o

  • apr 2018
  • secretariaat PPO-NK
  • 1
  • 1811

Veel waarde wordt gehecht aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. In voorkomende gevallen kan aanvullende toetsing onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies.

Ook in 2018 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing. In deze brief vindt u informatie over de aanvullende toetsing en de aanmeldprocedure voor schooljaar 2018-2019. Vorig jaar verzorgde Rondom Onderwijsondersteuning de aanvullende toetsing. Rondom voert deze dienst niet meer uit. Voor dit jaar wordt een ander testbureau ingezet. De aanmeldprocedure hiervoor loopt via het samenwerkingsverband VO.

Criteria aanvullende toetsing
Voor aanvullende toetsing kunnen de volgende groepen leerlingen in aanmerking komen:

Leerlingen met een voorlopig schooladvies voor het praktijkonderwijs.
Dit betreft leerlingen bij wie uit de meest recente toetsen uit het leerlingvolgsysteem (bijv. Cito M7) blijkt dat de leerachterstand (LA%) groter of gelijk is aan 50% op tenminste twee van de vier domeinen (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen), waarvan inzichtelijk rekenen en/of begrijpend lezen minimaal onderdeel uitmaken.

Leerlingen bij wie getwijfeld wordt over advisering tussen vmbo bb en pro.
Dit zijn leerlingen bij wie uit meest recente toetsen uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat de leerachterstand (LA%) groter of gelijk is aan 40% op tenminste twee van de vier domeinen (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen), waarvan inzichtelijk rekenen en/of begrijpend lezen minimaal onderdeel uitmaken.

Aanmelding bij het samenwerkingsverband
U kunt de leerlingen van uw school tot uiterlijk 2 juli 2018 aanmelden bij: ewellink@swvnk.nl

Voor het aanmelden gebruikt u het toegevoegde aanmeldingsformulier.

Communicatie met de ouders
U ontvangt bij aanvang van het nieuwe schooljaar een mailing met daarin een informatiebrief en een toestemmingsformulier bestemd voor ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerlingen

Locatie testafname
De toetsing zal plaatsvinden op een aantal basisscholen die zich als gastschool hebben aangemeld. Bij de verdeling over deze gastscholen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de afstand tot de eigen school. Het is niet altijd te vermijden dat de afstand in een enkel geval soms wat groter is. Leerlingen van het SBO en het SO worden altijd op de eigen locatie getoetst.

Data testafname
Alle onderzoeken zullen in de periode september/oktober 2018 worden afgenomen. In de eerste schoolweek na de zomervakantie ontvangt de school een mailing met de datum en locatie van de afname. Er zal een ouderbrief voor de deelnemende leerlingen bijgevoegd zijn.

Testuitslag
De resultaten zullen in de vorm van een rapportage begin november worden overgedragen aan de school.

Vragen?
Bij twijfel of een leerling wel of niet in aanmerking komt voor deelname kunt u zich wenden tot de onderwijsconsulent van het Samenwerkingsverband PO.
Overige vragen kunt u mailen naar het samenwerkingsverband VO: ewellink@swvnk.nl

Belangrijke data

  • 2 juli 2018: uiterste aanmelddatum aanvullende toetsing
  • september 2018: indeling toets-afname
  • september/oktober 2018: toets-afname
  • november 2018: versturen rapportage aanvullende toetsing

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.