Blader door bijdragen

Eerder deze week

Eerder

Nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten centrale warme overdracht PO-VO

 • secretariaat PPO-NK
 • 10 jan
 • 1
 • 71

Volgende week vinden de informatiebijeenkomsten plaats van de overstapprocedure PO - VO (werkwijze, planning, documentenset) én de Centrale Warme Overdracht (CWO). De inhoud van de twee informatiebijeenkomsten is hetzelfde. Jullie kunnen dus op de voor jullie meest geschikte dag of plaats komen. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor PO- en VO-leerkrachten, directeuren/teamleiders en IB-ers/ondersteuningscoördinatoren en worden gehouden ...

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Toezicht en bestuursverslag

 • PPO-NK
 • 24 dec
 • 8

Dit is het tweede jaar dat wij werken met ons ondersteuningsplan 2017-2021. Een plan dat steeds meer betekenis krijgt. Onze strategische perspectieven worden zichtbaar door het dagelijks handelen van de onderwijsprofessionals die met en bij ons werken. In dit verslag gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen. Strategische koers In het ondersteuningsplan staan zes strategische perspectieven centraal: 1. Professionaliseringsmodel 2. Innovati...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3. Data populaties en aanpakken

 • PPO-NK
 • 23 dec
 • 8

Voor het aansluiten van dat wat we doen op dat wat nodig is, zijn data een belangrijke gegevensbron voor verdere analyse. Daarvoor willen we data populaties en aanpakken van verschillende partners bij elkaar brengen ter facilitering van analyse op niveau van de school en het werkgebied. De netwerkgroep monitor (een gezamenlijk initiatief van gemeente, samenwerkingsverband PO en samenwerkingsverband VO) zal zich richten op deze dataverzameling ...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1 Ontwikkelingen in de werkgebieden

 • PPO-NK
 • 23 dec
 • 11

In de regio Noord-Kennemerland zijn de scholen geografisch verdeeld over 8 werkgebieden. Een negende werkgebied is het werkgebied van de speciale (basis) scholen. We zien dat de werkgebieden op veel fronten van elkaar verschillen, namelijk in populatie, schoolsoorten, actuele thema's, ontwikkelingen en focus. Hieronder staan enkele ontwikkelingen van deze acht werkgebieden van het afgelopen schooljaar. Werkgebiedclusters In de tweede teamtrain...

Nieuwsberichten

Maandbericht 3: terugblik op conferentie 'Ik maak verschil voor ons'

 • secretariaat PPO-NK
 • 4 dec
 • 1
 • 176

Op 11 november kwamen 200 mensen uit onze regio bij elkaar in theater Cool. De conferentie werd zeer gewaardeerd. We hebben ons verbonden aan het motto “ik maak verschil voor ons”. Ook ervaarden we hoe belangrijk het is dat we werk maken van het samen optrekken en dat het belang van het kind het organisatiebelang overstijgt. Ieder van ons kan daar het verschil in maken. De motivatie was groot om werk te maken van het afbreken van de schotten o...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

4. Realisatie jaarplan 2019-2020

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 14

Ten grondslag aan de trimesterrapportage ligt het jaarplan. Aan het einde van het schooljaar, zal de uitwerking volgen van de realisatie van het jaarplan. Deze ligt ten grondslag aan de trimesterrapportages. Per doel uit het jaarplan van schooljaar 2019-2020 zal hier aangegeven worden of de doelen reeds afgerond of nog in ontwikkeling zijn.

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3. Onderzoek naar toename van verwijzing naar s(b)o en ondersteuningsvragen omtrent gedrag (NRO)

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 23

Er is een toename zichtbaar in de verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs. Ook zien we dat 50% van de ondersteuningsvragen van scholen over problematisch gedrag gaan van kinderen. Daarom is er een aanvraag gedaan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een praktijkonderzoek. Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderw...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

2. Governance

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 14

Eind schooljaar 2018-2019 zijn wij overgestapt naar een nieuwe governance, waarin bestuur en toezicht strikt gescheiden zijn. De nieuwe inrichting is een volgende stap in de doorontwikkeling van ons samenwerkingsverband die gaat zorgen voor meer rolzuiverheid, rolbewustzijn en handelen. De schoolbestuurders hebben in deze nieuwe structuur een andere rol gekregen, ze denken met ons mee in de deelnemersraad. Daarin worden actuele ontwikkelingen ...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1. Financiën

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 8

Het resultaat is weliswaar (zoals begroot) negatief, maar als gevolg van de tussentijdse tariefstijgingen en lagere uitgaven positiever dan begroot. Hierbij moet worden bedacht dat lagere uitgaven in de rest van het schooljaar grotendeels alsnog worden gedaan, en de tariefsaanpassing van het SO en de onderwijsondersteuners pas in het tweede trimester zichtbaar zal zijn. Het resultaat van het 1e trimester is dan ook niet maatgevend voor he...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1. Oudersteunpunt

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 17

Het Oudersteunpunt staat ten dienste van het versterken van ouders om de onderlinge samenwerking tussen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten/intern begeleiders/directeuren te versterken, om passend onderwijs voor ieder kind mogelijk te maken. Ouders komen samen in de "netwerkgroep Ouders" om met elkaar over de vraag na te denken waaraan ouders behoefte hebben en na te denken wat het samenwerkingsverband hierin kan betekenen. Als een ...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

4. Communicatie

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 12

PPO-NK is een netwerkorganisatie. Het werk brengt met zich mee dat we met veel uiteenlopende doelgroepen communiceren. Per doelgroep wordt steeds goed nagedacht over informatiebehoefte, boodschap en middel. De communicatiewegen van PPO-NK zijn uitgebreid met een LinkedIn pagina. Er is een stijging te zien in mensen die gebruik maken van de community. In het eerste trimester van 2019-2020 is een start gemaakt met een LinkedIn pagina van PPO-NK....

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3. Ik maak verschil voor ons

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 13

Op 11 november heeft de conferentie 'ik maak verschil voor ons' plaatsgevonden in Heerhugowaard. Een prachtig moment om samen te vieren wat er in de samenwerking is bereikt afgelopen vijf jaar. Een conferentie waarvan we genoten hebben en samen hebben geleerd. Over veranderingen in onze samenleving en de betekenis daarvan voor Passend Onderwijs. Over hoe we samen het verschil kunnen maken. Over onze eigen plek binnen het grotere geheel. Hier k...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

2. Samenwerking met de gemeente

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 10

Passend onderwijs en jeugdhulp gaan hand in hand, zodat elke leerling het onderwijs en zorg krijgt die nodig zijn. De afgelopen jaren is er veel overleg geweest tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO, schoolbesturen en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Het resultaat daarvan was de transformatieagenda passend onderwijs-jeugdhulp met een gezamenlijke visie. Kernwoorden: investeren in de samenwerking met ouders,...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

1. Community en netwerkgroepen

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 1
 • 35

We delen kennis, inspireren elkaar en werken samen via ons online samenwerkingsplatform (community). Het voortbouwen op bepaalde thema's in de vorm van netwerkgroepen gebeurt op deze centrale ontmoetings- en werkplaats. De community wordt continu bijgewerkt door de medewerkers van het swv. De community is flexibel, zodat elke netwerkgroep zijn eigen indeling kan maken. "It takes a community to raise a child." In netwerkgroepen wordt actief sam...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

4. Nieuwkomers

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 19

Het blijft voor taalvoorzieningen en gemeenten lastig om te anticiperen op de in- en uitstroom van nieuwkomers. De netwerkgroep nieuwkomers komt samen met de ambulant begeleider nieuwkomers om elkaar hiervan op de hoogte te houden en op ontwikkelingen te participeren. De ambulant begeleider (AB) Nieuwkomers werkt preventief, heeft direct contact met de scholen en heeft een signalerende en verbindende functie. In onze regio zijn 3 taalvoorzieni...

2019-2020 Samen voor kwaliteit

3. Thuiszitters

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 12

Regio Noord-Kennemerland (de vijf gemeenten en de samenwerkingsverbanden PO en VO) werken nauw samen om thuiszitters te voorkomen. Door het thuiszitterspact (een gezamenlijke aanpak) kunnen we elkaars inspanningen versterken om een thuiszitter te voorkomen of te begeleiden of terug te leiden naar een passende plek. Daarnaast signaleren we samen belemmeringen in de deelname aan het onderwijs pakken deze proactief op. Gesproken wordt van een th...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.