Blader door bijdragen

Gisteren

Impressie regiogesprek met minister Slob op 3 april

Op 3 april kwamen zo’n 70 professionals, ouders, leerlingen, schoolleiders en bestuurders vanuit de zes samenwerkingsverbanden po en vo in Kennemerland bijeen. Het was de vijfde bijeenkomst van de zes regiogesprekken die het ministerie van OCW organiseert. Doel van het gesprek was om concrete adviezen te verzamelen om zo passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Een inspirerende dag, waaraan ook minister Slob meedacht en meedeed. Zeve...

Eerder deze week

Centrale warme overdracht PO-VO

Al jaren wordt de overgang van leerlingen van het po naar het vo goed op elkaar afgestemd door de werkgroep po-vo Noord-Kennemerland. Nadat het idee van een centrale warme overdracht voor onze regio enkele jaren geleden is geboren, werd vanuit het ’veld’ steeds meer de wens geuit om de overdrachten te bundelen op één dag. Eind vorig schooljaar is daarom een delegatie op bezoek geweest bij collega’s in Den Haag en is informatie ingewonnen in ...

Eerder

5. Onderzoek NRO

Dit jaar willen wij onderzoeken wat de reden is van de toename in de verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs. Ook zien we dat 50% van de ondersteuningsvragen van scholen over problematisch gedrag gaan van kinderen. Daarom is er een aanvraag gedaan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een praktijkonderzoek, welke is goedgekeurd. Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen...

Jaarverslag 2017-2018 verschenen

"Trots ben ik op wat we als samen-werkingsverband in 2017-2018 hebben neergezet.” Directeur Astrid Ottenheym blikt terug en kijkt vooruit. “Samen met onderwijsprofessionals, gemeenten, ouders én kinderen hebben we een beweging in gang gezet, waarin ieder zijn rol pakt en verantwoordelijkheid neemt en waarin we elkaar versterken in het belang van het kind.” Opzet jaarverslag "In ons digitale jaarverslag richten we ons op drie pijlers: samen wer...

Werkgebieden

We streven er naar dat ten minste 97% van de kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving. Hiervoor is de samenwerking tussen scholen en met consulent en jeugd & gezinscoach in een werkgebied essentieel. Elk werkgebied streeft naar een dekkend netwerk. Daarvoor heeft elk werkgebied een budget dat niet alleen gebruikt wordt voor individuele arrangementen maar ook voor groepsarrangementen en innovatie. Alkmaar Nadat het idee van een centrale ...

Observatie en interventieplaatsen

De S(B)O scholen krijgen geld voor observatie en interventieplaatsen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of het aanbod passend is voor elke school en worden indien nodig afspraken gemaakt over de verdeling van de middelen. De S(B)O scholen zijn betrokken bij de verdeling van de hoogte van de benodigde middelen voor observatie en interventieplaatsen. Leerlingen kunnen tijdelijk een plek krijgen op het S(B)O om te onderzoeken wat voor deze leerlingen n...

Dekkend netwerk: voorzieningen en aansluiting onderwijs - zorg

Het is belangrijk om lacunes tijdig te signaleren in ons dekkend netwerk. Ook voor de thuiszitters zijn er diverse mogelijkheden om maatwerk te bieden. Voor de ontwikkeling hiervan zijn wij gestart met een aantal voorzieningen, waarin onderwijs en zorg samenwerken. Hoogbegaafdheid. De netwerkgroep hoogbegaafdheid heeft proeftuin Trimaran opgezet en vastgelegd in een Maatschappelijke Businesscase. Autisme. De Boog is een samenwerking tussen H...

Aandeel leerlingen vs aandeel TLV's

Als we kijken naar het aandeel van leerlingen en aandeel TLV's afgegeven vanuit het reguliere basisonderwijs zien we dat Alkmaar-Oost en Heerhugowaard-Zuid verhoudingsgewijs vaker verwijzen. Vanuit Heiloo en Bergen lijkt minder te worden verwezen. Mogelijke verklaring hiervoor zouden kunnen zijn dat er verschillen zijn in leerlingpopulatie, wat het aantal verwijzingen kan beïnvloeden. Tevens dient te worden opgemerkt dat het daadwerkelijke aan...

Lijst met verwijzingen vanuit eigen basisscholen

Hieronder is een lijst opgenomen waarin per werkgebied de scholen genoemd worden die leerlingen hebben doorverwezen naar het S(B)O voor het eerste trimester. Te zien is dat met name de werkgebieden Alkmaar-Noord, Alkmaar-Oost en Langedijk gebruik hebben gemaakt om te verwijzen naar het S(B)O. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat het om hele kleine aantallen gaat.

Duur en aantal TLV's

TLV's worden tenminste afgegeven tot het einde van het daarop volgende schooljaar (31 juli). De duur wordt met de betrokkenen bepaald op basis van het perspectief en ontwikkeldoelen. De meeste TLV's hebben een looptijd tussen de 1 a 2 jaar. Hieronder zien we de herkomst van de TLV-aanvragen. Wanneer het een voorschoolse situatie betreft, is SO de officiële aanvrager. We zien dat het reguliere basisonderwijs vooral TLV's aanvraagt voor SBO en S...

TLV's toegespitst op de eerste trimesterrapportage 2018-2019

In het eerste trimester van schooljaar 2018-2019 zijn er in totaal 69 TLV's afgegeven (35 SBO, 34 SO en 1 verlenging). In vergelijking met het eerste trimester van schooljaar 2017-2018 is er een stijging te zien. Dit is conform de eerder benoemde landelijke stijging. In het eerste trimester van schooljaar 2017-2018 werden er totaal 42 TLV's afgegeven (19 SBO, 21 SO en 2 verlengingen). Het aantal verlengingen in het eerste trimester is bijna al...

Aantal TLV's

Als we kijken naar de voorgaande jaren is er een landelijke en regionale afname in leerlingenaantallen. Het aantal afgegeven TLV's is daarentegen gelijk gebleven. Als we kijken naar het aantal afgegeven TLV's is er verhoudingsgewijs een stijging zichtbaar. Een leerling in het SO heeft een TLV met een categorie hoog, midden of laag. We zien in onderstaande grafiek dat het aantal leerlingen met een TLV categorie hoog daalt en dat het aantal leer...

Algemeen

Waar we in 2014 zijn gestart vanuit het expertisemodel, werken we nu toe naar een professionaliseringsmodel in 2020. In het expertisemodel is het uitgangspunt dat een specialist de situatie overneemt en oplost. In het professionaliseringsmodel wordt de specialist waar nodig nog steeds ingezet en tegelijkertijd wordt de leerkracht(en) geprofessionaliseerd, zodat die zijn expertise uitbreidt en de specialist meer naar de achtergrond treedt. Prof...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.