Schooljaar 2018-2019: samen verder werken

sep 2018 | in Nieuwsberichten

Het schooljaar 2018-2019 is inmiddels alweer een paar weken begonnen. Met directeur Astrid Ottenheym blikken we terug op de laatste cijfers, het bezoek van de inspectie en andere hoogtepunten van het afgelopen schooljaar. Ook kijken we vooruit naar de doelen voor het komende jaar.

Nieuwe functie: ambulant begeleider nieuwkomers

feb 2018 | in Nieuwsberichten | 2 reacties

Sinds februari hebben we een nieuwe professional aan boord: Mireille Koeleveld, ambulant begeleider nieuwkomers. Zij adviseert leerkrachten en scholen over nieuwkomersonderwijs en verbindt nieuwkomers, leerkrachten, scholen en (taal)voorzieningen in de regio. Even voorstellen!

TOP dossier op de Zuidwester in Heiloo

sep 2018 | in Nieuwsberichten

“Twee jaar geleden heb ik de eerste Top dossier-training gevolgd. Toen was TOP dossier net nieuw en ik dacht: dit ga ik doen. Die training goed overbrengen naar het team op onze school, dat was een ander verhaal. Later zijn we met het hele team naar de training gegaan. En dat is goed bevallen!”

Verdieping: Lokaal anticiperen

mrt 2018 | in Nieuwsberichten

Verdieping: lokaal anticiperen

Een tussenstand bij PPO-NK

Samenwerkingsverband PPO-NK streeft naar ‘een perspectief voor ieder kind’. Om ons doel te bereiken, is het belangrijk om lokaal te anticiperen: een van onze strategische thema’s. De problematiek van leerlingen verschilt per werkgebied, gemeente, school en individu. Maatschappelijke vraagstukken hebben invloed op de omgeving van kinderen. Op sommige plaatsen in de regio is de ondersteuningsbehoefte van leerlingen groter dan elders, dat verschilt per gebied.

Regionale themaconferenties over passend onderwijs voor begaafde kinderen

feb 2018 | in Nieuwsberichten

Wil je in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs?

Meld je dan aan voor één van de vier regionale themaconferenties 'Dubbel Bijzonder' die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in maart 2018 organiseert van 16.00 -21.00 uur.

Uitnodiging: Congres interne begeleiding

mrt 2018 | in Nieuwsberichten

In een gezonde samenleving voelt niemand zich buitengesloten. Dit begint door ieder kind het onderwijs en de ondersteuning te geven die het nodig heeft. Vier jaar na de invoering van de samenwerkingsverbanden, maken we de balans op en kijken we gezamenlijk naar de toekomst en naar de rol van de interne begeleiding in ons huidig onderwijsland. Op donderdag 5 april bent u van harte welkom op het congres voor interne begeleiding. Hier ontmoeten intern begeleiders, directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers en consulenten passend onderwijs elkaar. In Theater Cool krijgen de toekomst van het onderwijs en het belang van interne begeleiding een podium. De dag is goed gevuld met lezingen, workshops en ruimte voor dialoog. U kunt op de eerste rij zitten! Meld u direct aan.

Oudercafé Passend Onderwijs een succes

mrt 2018 | in Nieuwsberichten

Op 12 maart 2018 zijn 8 ouders, waaronder twee ouderparen, bij elkaar gekomen om met elkaar ervaringen te delen over wat het betekent om ouder te zijn van één of meerdere zorgintensieve kinderen. Ieder kreeg de gelegenheid om antwoord te geven op een vraag uit het Ouderschapsspel over het thema Zorg voor jezelf: “Aan wie kan jij jouw verhaal vertellen?” en “Wat geeft jou ontspanning?”

De Staat van de Samenwerkingsverbanden: passendonderwijsis.nl

apr 2018 | in Nieuwsberichten

... omdat er zoveel moois te vertellen is

Op 11 april presenteerde de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse rapport ‘De Staat van het Onderwijs’. Het beschrijft o.a. de laatste trends en ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een deel gaat over passend onderwijs. In aanvulling daarop hebben samenwerkingsverbanden vandaag hun eigen ‘Staat van’ gepresenteerd.

Kom naar het Passend Onderwijs Café

mei 2018 | in Nieuwsberichten

Voer een goed gesprek over passend onderwijs

Het is een kunst om een goed, gelijkwaardig gesprek te voeren over passend onderwijs, een complexe situatie waarbij emoties en verschillende betrokkenen komen kijken. Als ouder en professional wilt u allebei het beste voor het kind. Dan is het juist belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en ruimte te bieden voor elkaars ideeën, ook al zijn deze verschillend.

Samenwerken met ouders

mei 2018 | in Nieuwsberichten

Hoe doen we dat bij PPO-NK?

Perspectief voor ieder kind: dat is het doel van ons samenwerkingsverband.
Dat doel kunnen we alleen behalen door samen te werken met leerkrachten, scholen, onze consulenten, onderwijsprofessionals en gemeente. En met ouders. Op basis van hun behoeften en vragen onderzoeken we welke rol wij kunnen spelen. We willen ouders op verschillende manieren een plek bieden waar ze ervaringen kunnen uitwisselen, steun vinden bij elkaar en advies inwinnen bij praktische vragen.

Terugblik op het congres voor de interne begeleiding

mei 2018 | in Nieuwsberichten

Op 5 april presenteerde het samenwerkingsverband haar eerste congres voor de interne begeleiding. Ruim 140 directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers, consulenten passend onderwijs en intern begeleiders kwamen hiervoor samen in Theater Cool in Heerhugowaard. De dag kende een variatie aan lezingen, workshops en gesprekstafels. Hier vindt u de after-movie, presentaties en het IB'er bedankt filmpje.

Preventiekracht

jun 2018 | in Nieuwsberichten

Hoe doen we dat bij PPO-NK?

Perspectief voor ieder kind: dat is het doel van ons samenwerkingsverband. Om dat doel te behalen, zetten we in op preventie. Het is van belang dat kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. En dat leerkrachten daar handvatten voor krijgen. Daarom is preventiekracht een van onze strategische thema’s.

Innovatieproject Hands-On! groot succes

jun 2018 | in Nieuwsberichten

Groep 8-leerlingen van tien basisscholen in de gemeente Langedijk hebben zes maanden meegedaan met innovatieproject Hands-On! Zij werkten aan hun taal-, reken- en studievaardigheden via concrete praktijkervaringen. Zo gingen ze langs bij bedrijven in de regio, maakten ze bloemstukken en sloten ze Hands-On! af met robots van LEGO.

Werken als een netwerk

jun 2018 | in Nieuwsberichten

Hoe doen we dat bij PPO-NK?

Perspectief voor ieder kind: dat is het doel van ons samenwerkingsverband.
Om dat doel te behalen, ontwikkelen we beleid. Samen met onze consulenten, scholen, ouders, leerkrachten, onderwijsprofessionals en de gemeente werken we aan een mooi resultaat: passend onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Een resultaat dat we ieder voor zich niet kunnen realiseren. Daarom werken we als een netwerk op onze online community en in verschillende netwerkgroepen.

Samen Leren Leven op 28 september – ieder kind doet mee

sep 2018 | in Nieuwsberichten

Onder de titel Samen Leren Leven komen op 28 september zo’n 150 ouders, jongeren, wethouders, directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers en professionals van scholen en jeugdhulpaanbieders bij elkaar. Samen gaan ze in gesprek over de toekomst van het onderwijs- en jeugdbeleid in Noord-Kennemerland vanaf 2019. De conferentie begint om 09.30 uur en vindt plaats in Theater Cool te Heerhugowaard.

TOP dossier op de Matthieu Wiegmanschool in Bergen

jul 2018 | in Nieuwsberichten | 1 reactie

Marlies Pepping werkt als schoolleider op de Matthieu Wiegman. “Met SaKS, de scholenstichting waar we onder vallen, zijn we een paar jaar geleden gestart met een denktank over ander onderwijs en een nieuw concept over een ideale school. De Matthieu Wiegman werd zo’n ideale school. Inmiddels zijn we drie jaar verder en staat er een concept waar ik trots op ben. We hebben een team van bevlogen leerkrachten en doen aan groepsdoorbroken onderwijs. We willen het kind overal bij betrekken, ook bij zijn of haar eigen ontwikkeling. Dus als kinderen op groep 5-niveau rekenen terwijl ze in groep 3 zitten, dan bedenken we daar iets op.”

Conferentie Passend Onderwijs: “beter luisteren naar jongeren en ouders”

okt 2018 | in Nieuwsberichten

Elk kind heeft recht op onderwijs, een plek waar het zich kan ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten onderwijs en gemeenten (jeugdhulp) in Noord-Kennemerland intensiever samenwerken. Samen met leerlingen en ouders moeten alle partijen op zoek naar creatieve oplossingen voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben. Het is belangrijk het belang van de eigen instelling ondergeschikt te maken aan dat van de leerling. Dat was een van de conclusies van de conferentie Samen leren leven dat op vrijdag 28 september in Heerhugowaard plaatsvond.

Nieuwkomeronderwijs in de regio

okt 2018 | in Nieuwsberichten

Basisscholen in onze regio weten steeds beter waar ze terecht kunnen bij vragen over nieuwkomers. Samen met de scholen en taalklassen werkt ons samenwerkingsverband aan een doorgaande ondersteuningslijn voor nieuwkomers: kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren.

‘Onderwijs en zorg hebben elkaar nodig.’

okt 2018 | in Nieuwsberichten

‘Ga met kinderen in gesprek over wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en win advies in bij de ouders. Zij kennen het kind het beste.’ Met dat advies opende spreker Joy van der Stel de tweedaagse passend onderwijs. Gezeten in een hypermoderne rolstoel hield zij een betoog over het betrekken van ouders en kinderen bij zorg en onderwijs. ‘Mijn ouders leerden mij al heel vroeg dat mijn beperkingen geen hoofdrol spelen in mijn leven. Denk in kansen en mogelijkheden, niet in obstakels.’

Brandpuntgesprek onderwijs en zorg

okt 2018 | in Nieuwsberichten

Op maandag 15 oktober vond op het kantoor van PPO-NK een rondetafelgesprek plaats over de samenwerking tussen onderwijs en zorg in onze regio. Dit in het kader van de ‘landelijke coalitie’ waarin achttien branche- en ouderorganisaties hun krachten hebben gebundeld. Gezamenlijk maken zij zich sterk voor een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Doel is om zorg en onderwijs beter af te stemmen op de individuele behoeften van kinderen en zo het maximale uit hun ontwikkeling halen.

Uitnodiging Passend Onderwijs café 21 november

okt 2018 | in Nieuwsberichten

Samenwerking tussen ouders en school: "Je hebt elkaar nodig"

Om kinderen maximaal te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelproces is het van belang dat school en ouders de handen ineenslaan. Een goede onderlinge samenwerking van de school met de ouders heeft immers een bewezen positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Die samenwerking laten slagen blijkt echter lastig. Zowel ouders als professionals vinden dat hun samenwerking in de praktijk beter kan.

In het Passend Onderwijs café van 21 november gaat Willeke Daamen van het Nederlands Jeugdinstituut samen met u aan de slag rond dit thema. Het doel? Antwoord geven op de vraag: wat betekent samenwerking tussen ouders en onderwijs voor mij, voor mijn handelen en hoe pas ik dat toe?

Gelijkwaardige gesprekken tijdens Passend Onderwijscafé

jun 2018 | in Nieuwsberichten

“Of je nu ouder of leerkracht bent: achter elke rol zit een mens.” Femmy Wolthuis, procesbegeleider, coach en trainer in het onderwijs, opent het Passend Onderwijscafé in Alkmaar. Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland organiseerde deze bijeenkomst voor ruim twintig ouders en onderwijsprofessionals. Zij geven aan behoefte te hebben aan het uitwisselen van ervaringen en verhalen en komen tijdens het Passend Onderwijscafé dichter tot elkaar.

Willeke Heijkoop nieuwe consulent Alkmaar-Oost

nov 2018 | in Nieuwsberichten

Sinds 1 oktober 2018 is Willeke Heijkoop gestart als nieuwe consulent van werkgebied Alkmaar-Oost. “Passend onderwijs betekent dat ieder kind zich gezien, gehoord, gekend en capabel voelt, zodat het zich op eigen wijze kan ontwikkelen. Daar is samenwerking tussen school, ouders, leerlingen en professionals voor nodig. In een open, positieve en optimistische sfeer. Aan dat doel wil ik bijdragen als PPO-NK-consulent.”

Dikke pluim Onderwijsinspectie

nov 2018 | in Nieuwsberichten

Op 18 januari en 26 maart 2018 voerde de Inspectie van het Onderwijs een regulier kwaliteitsonderzoek uit bij ons samenwerkingsverband. Op deze dagen voerde zij diverse rondetafelgesprekken met ouders, bestuurders, leerkrachten, intern begeleiders, consulenten, beleidsambtenaren en andere betrokkenen in onze regio.

HOE DOEN WE DAT BIJ PPO-NK? Professionalisering

jul 2018 | in Nieuwsberichten

Hoe doen we dat bij PPO-NK?

Professionalisering

Perspectief voor ieder kind: dat is het doel van ons samenwerkingsverband. Om dat doel te behalen, zetten we in op professionalisering. We doen er alles aan om leerkrachten en scholen te ondersteunen zodat zij hun expertise kunnen vergroten. Zo denken onze consulenten mee met leerkracht, ouders én kind over het inzetten van een specialist of een onderwijsprogramma op maat. TOP dossier is daarbij een handig hulpmiddel.

Conferentie Samen leren leven

nov 2018 | in Nieuwsberichten

Ruim 150 ouders, jongeren, wethouders, schoolbestuurders, leerkrachten en jeugdhulpaanbieders kwamen 28 september j.l. bijeen om over passend onderwijs en zorg in de regio te praten. Wat gaat er goed en wat kan beter?

Gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en leerkrachten

nov 2018 | in Nieuwsberichten

Om kinderen maximaal te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelproces is het van belang dat onderwijsprofessionals en ouders de handen ineenslaan. Cruciaal daarbij is dat de samenwerking en communicatie tussen leerkracht en ouder goed verloopt. Tijdens het Passend Onderwijscafé op woensdag 21 november bespraken 25 ouders en onderwijsprofessionals welke factoren belangrijk zijn bij een gelijkwaardige samenwerking.

Nieuw: Impulsklas in Heiloo

dec 2018 | in Nieuwsberichten

Positieve impuls bij gedragsverbetering

Vanaf 4 februari 2019 gaat de Impulsklas van start op de Paulusschool in Heiloo. Kinderen uit de middenbouw (groepen 4, 5 en 6) van de tien basisscholen uit Heiloo werken hier op maandagochtenden aan hun persoonlijke doelen op het gebied van gedrag en werkhouding. Daarbij trekken leerling, ouder en begeleiders samen op. Ook de leerkracht in de eigen klas wordt betrokken.

aug 2020
MaDiWoDoVrZaZo
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Oudercafé plek voor mooie verhalen en steun

mrt 2019 | in Nieuwsberichten

Oudercafé 11 maart

“Het was een warme en waardevolle avond”, vertelt Margreth Hoek, creatief onderzoeker en ontwikkelaar van het ouderschapsspel. Op maandag 11 maart vond opnieuw een Oudercafé plaats. Vijftien ouders kwamen samen, gingen met elkaar in gesprek en voedden elkaar met ervaringen en verhalen. Ook consulenten en directeur Astrid Ottenheym waren aanwezig.

Een steunpunt Passend Onderwijs, door en voor ouders

jul 2019 | in Nieuwsberichten

Op donderdag 13 juni vond de werkconferentie "Samen zijn wij school" plaats. De campagne roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen. Tijdens deze dag is een boekje overhandigd aan prinses Leontien met 20 inspirerende verhalen over een goede relatie en de samenwerking tussen school en ouders binnen po en vo. In dit boekje is onder andere het verhaal te vinden over het Steunpunt Passend Onderwijs in Noord-Kennemerland dat hieronder te lezen is.

Kijk voor meer informatie op www.samenzijnwijschool.nl

Eén Oudersteunpunt voor en door ouders

nov 2019 | in Nieuwsberichten

Als je kind extra ondersteuning nodig heeft, verdwalen ouders vaak in de vele regels en versnipperde informatie. Om antwoorden te geven op veelvoorkomende vragen heeft PPO-NK op 11 november www.oudersteunpunt.nl gelanceerd. Deze website, ontwikkeld voor en door ouders, is een centrale plek voor onafhankelijke informatie over passend onderwijs.

11 februari: Goed op weg naar leren voor de praktijk - Alkmaarse Ambitietafel

nov 2019 | in Nieuwsberichten

De ambitietafel heeft als doel een helder beeld te geven van wat praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg is en wat je er na je opleiding mee kunt. Zodat ouders samen met de leerkracht van hun kind een nog betere keuze kunnen maken voor de middelbare school. Centraal in het programma staan de filmportretten van jongeren die praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg hebben gevolgd en inmiddels aan de slag zijn.

Uitnodiging themamiddag Nieuwkomers: woendag 11 maart 2020

jan 2020 | in Nieuwsberichten

Op woensdag 11 maart 2020 organiseert samenwerkingsverband PPO-NK een Themamiddag rondom Nieuwkomers. Tijdens deze middag krijg je informatie over traumasensitief lesgeven, het vormgeven van het nieuwkomersonderwijs en communiceren met vluchtelingenkinderen.

NRO kent subsidie toe naar onderzoek leerlinggedrag

26 feb | in Nieuwsberichten

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft eind januari het uitgebreide onderzoeksplan naar moeilijk leerlinggedrag goedgekeurd met een zeer goed! De gevraagde subsidie is toegekend.

Het plan is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkingsverbanden PPO-NK en IJmond en wordt uitgevoerd met hulp van onderzoeksbureau Oberon en hoogleraar Wouter Staal. In 2019 is het onderzoeksplan uitgewerkt met input van alle partijen, scholen en leerkrachten uit beide samenwerkingsverbanden.

Directeur-bestuurder van PPO-NK Astrid Ottenheym: “Natuurlijk ben ik hier blij mee. Ik zie het als een beloning voor een jaar hard werken. We hebben het met elkaar gedaan.”

Hoe realiseer je passend onderwijs in coronatijden?

31 mrt | in Nieuwsberichten | 1 reactie

Het onderzoeksinstituut Learn (Vrije Universiteit Amsterdam) publiceert tijdens de coronacrisis diverse artikelen voor ouders en onderwijsprofessionals over thuis-onderwijs. Diverse vragen en thema’s worden belicht zoals: Hoe kan je onderwijs op afstand vanuit beleid en leiderschap het beste vorm geven? En hoe ga je om met sociale isolatie? Over passend onderwijs in deze bijzondere tijden schreef directeur-bestuurder Astrid Ottenheym een blog. Lees hier haar bijdrage.

Nieuwe consulent in de denktank: Fred de Wildt

2 apr | in Nieuwsberichten

Per 1 april 2020 is Fred de Wildt, onderwijsman in hart en nieren, gestart als consulent en ‘staffunctionaris’ bij ons samenwerkingsverband. Over die laatste functienaam wordt nog gediscussieerd, maar dat hij ernaar uitkijkt, is wel duidelijk. “Nieuw beleid uitzetten en nieuwe ontwikkelingen op gang helpen, daar heb ik het meeste zin in!”

Nieuwe consulent en ervaringsdeskundige Eva Schmidt-Cnossen

2 apr | in Nieuwsberichten | 2 reacties

Per 1 april 2020 is Eva Schmidt-Cnossen gestart als consulent van werkgebied Langedijk. Daarnaast gaat ze aan de slag met mogelijkheden en initiatieven voor ouders en kinderen, zoals het oudersteunpunt. “Ik ben als psycholoog en ouder van een zorgintensieve zoon een opvallende nieuwkomer in het consulententeam. Tegelijkertijd voelde ik direct: dit is de plek voor mij. En ik word met open armen ontvangen.”

Nieuwe consulent in Heerhugowaard-Zuid: Esthel Schneiders

14 apr | in Nieuwsberichten

Na de voorjaarsvakantie begon Esthel Schneiders enthousiast aan haar nieuwe functie als consulent in Heerhugowaard-Zuid. “Een interessante baan waar ik met veel plezier mee ben gestart. Het is wel een gekke periode zo. Ik zat er net lekker in, en nu zit ik thuis vanwege de maatregelen rondom COVID-19. Gelukkig kan ik op afstand veel bellen, kennismaken en goed onderzoeken hoe ik vanuit het samenwerkingsverband mijn steentje kan bijdragen aan passend onderwijs in de regio.”

Kwetsbaarheid en achterstand in het onderwijs door COVID-19; een ander perspectief

16 apr | in Nieuwsberichten

Op 31 maart plaatsten we een eerste blog over hoe je passend onderwijs realiseert in coronatijden. Inmiddels zijn we twee weken verder en wordt er veel gesproken over kinderen die mogelijk achterstanden oplopen. Maar is dat wel zo? Ook hebben we het over “kwetsbare kinderen” en lijkt het erop alsof het een eenduidig te definiëren groep is. Waarover maken we ons dan zorgen? Kijken we vanuit angst of gezond verstand?

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.