De OPR zoekt leden

Aanmelden kan tot en met vrijdag 2 april.

Nog niet overtuigd? Lees gerust even verder.



Wat is de OndersteuningsPlanRaad (OPR)?

Je kan het vergelijken met de medezeggenschapsraad van een school, maar dan voor het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Onze OPR denkt mee over onderwijs voor álle leerlingen in de regio Noord-Kennemerland. De belangrijkste taak is het ondersteuningsplan beoordelen en daarmee instemmen (of niet).

Wat is het ondersteuningsplan?

In het ondersteuningsplan staat welk onderwijs en welke (basis)ondersteuning alle scholen aan leerlingen bieden. Ook staat erin welke extra ondersteuningsvoorzieningen er zijn in de regio, hoe je die extra ondersteuning toewijst en wanneer leerlingen naar het speciaal onderwijs kunnen.

Vergoeding

Ouders die in de OPR zetelen krijgen per vergadering een financiële vergoeding.
Leerkrachten krijgen een 60-uren-vergoeding die wordt toegekend in de vorm van taakuren.

aankomende vergaderingen

  • dinsdag 30 maart 2021

  • dinsdag 6 april 2021
    bijeenkomst met RvT en deelnemersraad

  • maandag 31 mei 2021

Wat doet de OPR?

Wij praten als OPR mee over de invulling van het passende onderwijs in Noord-Kennemerland. De belangrijkste taak hierbij is het goedkeuren van het ondersteuningsplan. Hierin beschrijft het samenwerkingsverband op welke manier de ondersteuning van de verschillende scholen vorm krijgt.

Andere taken zijn:

  • de stem van ouders en onderwijspersoneel uit de scholen opvangen
  • onderwerpen die gerelateerd zijn aan het ondersteuningsplan onder de loep nemen,
  • voorstellen en standpunten aangaande het beleid kenbaar maken,
  • bespreken van jaarverslagen, begrotingen en beleidsvoornemens,
  • een lid voordragen van de raad van toezicht.

De OPR komt zo'n  5 à 6 keer per jaar samen.


Heb je een vraag voor de OPR? Of heb je interesse om lid te worden?
Wij zijn bereikbaar via opr@ppo-nk.nl.

Scheidingslijn

Scheidingslijn

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.