Zoekresultaten
  • Bij een verschil van mening met de school kunnen ouders bezwaar indienen bij de school, hun klacht voorleggen aan een landelijke geschillencommissie, een onderwijsconsulent om bemiddeling vragen of naar de rechter gaan. Ouders van wie het kind al op school zit, kunnen via medezeggenschap invloed uitoefenen op het profiel van de school (welke extra ondersteuning een school wel of niet kan bieden). Daarnaast krijgen ouders en leerkrachten ook medezeggenschap over het beleid en de inzet van de m...

  • Er is budget voor extra professionalisering, zoals (bij)scholing van leerkrachten en docenten. Daarnaast kunnen reguliere scholen informatie en expertise uitwisselen met scholen voor speciaal onderwijs. Tijdelijk of structureel kunnen scholen ambulant begeleiders inzetten die leerlingen, leerkrachten, docenten en teams ondersteunen. En door de ondersteuning anders in te richten, of door expertise te koppelen, kunnen meer kinderen ondersteuning krijgen op een reguliere school.

  • De OPR is te vergelijken met de medezeggenschapsraad van een school. De OPR behartigt de belangen van ouders en onderwijsmedewerkers. De OPR heeft instemmingsrecht over het ondersteuningsplan Dit plan beschrijft ons beleid voor de komende jaren, zoals de schoolbesturen dat met elkaar hebben vastgesteld. Ook bij de Appendix bij dit plan was de OPR nauw betrokken.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.