2021-2022 Samen voor kwaliteit - 2e trimesterrapportage

Op basis van ons Ondersteuningsplan stellen wij jaarlijks ons jaarplan op en geven wij via trimesterrapportages inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband. Deze rapportages geven een beeld van verschillende kwaliteitsgebieden zoals extra ondersteuning op de basisschool of voorziening, het dekkend netwerk, de voortgang in de werkgebieden en de netwerkgroepen zoals thuiszitters en nieuwkomers.

Het jaarplan en de rapportages bespreken we met de schoolbesturen, betrokkenen in de werkgebieden en samenwerkingspartners. We evalueren en stellen indien nodig ons beleid bij. 

Leerling populaties en prognoses

Reflectie

Alle acties en initiatieven binnen ons samenwerkingsverband dragen bij aan het realiseren van onze visie:

  • Perspectief voor ieder kind: een goede weg naar de toekomst vol hoop en vanuit een gedeeld perspectief met ouders en leerkrachten. 
  • Ik maak verschil voor ons: we dragen samen de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs en het dekkend netwerk voor de ontwikkelingsvragen van alle kinderen in ons samenwerkingsverband en we laten niet los tot dat het kind weer floreert.
  • Samen leren Leven: thuisnabij en inclusief onderwijs voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband. We omarmen diversiteit en benutten op positieve wijze verschillen.

Trends en ontwikkelingen die de komende jaren consequenties hebben voor de keuzes in ons handelen:

  • De krimp van het aantal leerlingen in onze regio
  • De stijging van de verwijzingen naar speciale voorzieningen.
  • Uitval van kinderen met een hoge potentie.

We bereiken onze doelen door het netwerk, het ecosysteem, rondom de leerlingen waar wij passend onderwijs voor verzorgen te versterken. We streven naar een netwerk dat op elke vraag die kinderen, ouders en scholen stellen in samenspel een passend antwoord vindt.

Interventies gericht op het microsysteem van het kind

Ons samenwerkingsverband is gericht op het verzorgen van passend onderwijs voor elke leerling. Het is geen netwerk van aanbod, zoals in de schappen van een supermarkt. We denken niet in doelgroepen met bijbehorend aanbod waar we leerlingen vervolgens inpassen. Het is een netwerk dat op elke vraag die kinderen (en ouders en scholen) stellen een passend antwoord wil vinden. Kinderen zijn, samen met ouders en leerkrachten, kenner en eigenaar van de eigen vraagstukken en kunnen aangeven of oplossingen wel of niet passend en uitvoerbaar zijn. 

Komend jaar blijven we dan ook inzetten op het versterken van de stem van de leerling. Doel: ieder kind voelt zich gehoord, begrepen, gesteund en erkend.

Interventies - microsysteem

Interventies gericht op het versterken van het mesosysteem van het kind

Ons netwerk is gericht op het ondersteunen van ouders, kinderen en leerkrachten, zodat zij hun opdracht goed kunnen uitvoeren. Het doel is om de pedagogische alliantie kind – ouder – school te versterken en te ondersteunen. Dit rondom een individueel kind maar ook voor de school en tussen scholen samen met jeugdhulp- en zorgorganisaties en gemeenten. 

Om de pedagogische alliantie te versterken zetten we komend jaar in op

  1. Een dekkend netwerk voor ouders, zodat zij hun positie in de alliantie goed kunnen innemen
  2. Begeleiding en ontwikkeling van leerkrachten
  3. Kwaliteitsondersteuning op scholen
  4. Versterken van het samenspel Consulent – IB – Leerkrachten - school - ouders

Interacties gericht op het exosysteem van het kind

In de werkgebieden zijn scholen onder regie van de consulent samen verantwoordelijk voor het vormen van een dekkend netwerk. Dit vraagt een goede samenwerking tussen de scholen en effectief handelen van de consulent die deze samenwerking modereert.

Komend jaar zetten we in op het nadenken hoe te werken aan een inclusiever werkgebied, doelmatige besteding van de innovatiegelden, versterken van de samenwerking in de werkgebieden en de doorontwikkeling van de regisseursfunctie. Hiermee sluiten we aan bij ons vermogen om lokaal te anticiperen.

Interventies gericht op het macrosysteem

Het samenwerkingsverband heeft een dienstbare rol met een eigen opdracht waarover we verantwoording afleggen. Het succes van deze opdracht hangt nauw samen met de kwaliteit van de samenwerking, zodat we kunnen voorkomen dat een kind tussen wal en schip valt en zodat schoolbesturen kunnen voldoen aan hun zorgplicht.

Het netwerk bestaat uit professionele leergemeenschappen die samen delen, leren en creëren. In dialoog met elkaar. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Werken als een netwerk betekent dat we beleid operationaliseren vanuit de netwerkgroepen op basis van het strategisch perspectief. 

Interventies gericht op een duurzaam eco-leersysteem voor het Onderwijs


VERANTWOORDING

Kwaliteiszorg

Het samen werk maken van passend onderwijs en het strategisch perspectief – op alle niveaus en met vele partners – is een sociaal en interactief proces. Het proces verloopt volgens de meet-deel-leer-verbetercyclus. Kwaliteitszorg in een levende vorm, gericht op het waarderend perspectief: de gekozen strategische thema’s en de realisatie van onze missie en visie. We monitoren onze vorderingen en resultaten, bespreken deze cyclisch en verbeteren waar nodig onze werkwijze. Hiermee willen we op een duurzame wijze voldoen aan onze wettelijke en maatschappelijke opdracht en geven we rekenschap over dat wat we doen en de resultaten die we behalen.