Resultaten voor "O"

Ondersteuningsplan

Een plan dat aangeeft welke activiteiten nodig zijn om de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband zo in te richten dat invulling wordt gegeven aan de doelen van passend onderwijs, zodat alle leerlingen zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze doel...

OOGO - Op Overeenstemming Gericht Overleg

Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg gaat over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer ...

OPP - Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode. Het ontwikkelingsperspectief bevat de verwachte uitstroombestemming (type voortgezet onderwijs) en de onderbouwing ervan. Deze bevat in ieder geval een weergave v...

OPR - Ondersteuningsplanraad

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. In deze ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De O...

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze verklarende woordenlijst vind je alle veelgebruikte begrippen in 'passend onderwijs land' met hun betekenis erachter.

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: 6 mei
  • 4 leden
  • 28 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.