Zoekresultaten
  • Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 gehandhaafd wordt, behoefde ons privacybeleid aanpassingen. Deze aanpassingen waren gericht op versterking en uitbreiding van de privacyrechten en de verandering in verantwoordelijkheid van de organisatie. We beschermen hiermee niet alleen de persoonsgegevens van kinderen en ouders, maar ook de persoonsgegevens van medewerkers en partners (bijvoorbeeld scholen). In 2017-2018 is een start gemaakt met de actualisering ...

  • Bij passend onderwijs wordt kwaliteit gemaakt en bepaald door mensen. Permanente aandacht hiervoor is belangrijk. Er zijn veel variabelen die invloed hebben op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van het dekkend netwerk. Wij bieden kwaliteitszorg via de cyclus van delen - bespreken- leren en verbeteren. Ontwikkelingen in het verslagjaar Tijdens het schooljaar 2018-2019 hebben we op alle niveaus geĆ«valueerd en gereflecteerd. Dit gebeurt tijdens de multidisciplinaire ov...

  • Dit is het tweede jaar dat wij werken met ons ondersteuningsplan 2017-2021. Een plan dat steeds meer betekenis krijgt. Onze strategische perspectieven worden zichtbaar door het dagelijks handelen van de onderwijsprofessionals die met en bij ons werken. In dit verslag gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen. Strategische koers In het ondersteuningsplan staan zes strategische perspectieven centraal: 1. Professionaliseringsmodel 2. Innovatie en ontwikkeling 3. Lokaal anticiperen 4. Werken ...

  • Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie. Wettelijk is vastgelegd dat de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden dienen te zijn: het interne toezicht moet onafhankelijk van het bestuur functioneren. Samenwerkingsverbanden - ook PPO-NK - hebben gezocht naar mogelijkheden hieraan invulling te geven. In januari en maart 2018 voerde de Inspectie van het Onderwijs een regulier kwaliteitsonderzoek u...

  • We willen graag duidelijk maken waaraan we onze middelen besteden. Daarover zijn afspraken gemaakt vanuit ons ondersteunings- en jaarplan. Elk trimester vergelijken we de gedane uitgaven met de begroting. Wij wijzen onze middelen toe op basis van drie ondersteuningsniveaus: - Basisondersteuning en lichte ondersteuning (niveau 0 en 1) - Extra ondersteuning in het regulier onderwijs (niveau 2 en 3) - Extra ondersteuning binnen voorziening speciaal (basis)onderwijs (niveau 4) Basisondersteunin...

  • Wij hebben een Ondersteuningsplanraad: een medezeggenschapsraad van ouders en professionals van onze scholen. De OPR beoordeelt o.a. het ondersteuningsplan. De OPR bestaat uit 14 leden: 7 ouders en 7 personeelsleden verdeeld over onze 14 schoolbesturen. Jaarverslag OPR 2018-2019 De ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband (swv) PPO Noord-Kennemerland heeft tijdens dit schooljaar drie keer vergaderd. Winanda Maljaars was voorzitter, Lottie Jong en Thea van der Zijden maakten ook ...