Samen voor kwaliteit 2018-2019

De juiste dingen doen

Via trimesterrapportages houden we per werkgebied de belangrijkste ontwikkelingen bij. Deze rapportages geven inzicht in verschillende kwaliteitsgebieden: extra ondersteuning op de basisschool en de voorziening, dekkend netwerk van passend onderwijs en ondersteuning, thuiszitters, werkgebieden, financiën, virtueel expertisecluster, afstemming onderwijs en zorg. 

Voor u ligt de rapportage van het gehele schooljaar 2018-2019. De rapportage vormt een basis voor het lerende dialoog met collega’s en netwerkpartners. Iedereen krijgt hiermee een helder beeld van wat we doen, waarom we dat doen en welke middelen we daarbij inzetten. Doen we de juiste dingen? Wat kunnen we nog beter doen om kinderen, ouders en leerkrachten te ondersteunen? Om die vragen gaat het. 

We actualiseren deze pagina telkens zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, met drie jaarlijkse vaste momenten om perioden met elkaar te kunnen vergelijken. We hanteren hiervoor de volgende perioden: 

  • augustus - november
  • december - maart
  • april - juli

Hier vindt u de trimesterrapportage voorafgaand aan 2018-2019 


 


Professionaliseringsmodel

Van wenkend perspectief naar concrete uitwerking: versterken van de ondersteuningscapaciteit van scholen - werkgebied - regio.


Innovatie en ontwikkeling

Om een antwoord te kunnen blijven geven op alle toekomstige vragen en om een dekkend netwerk in onderwijs en ondersteuning te blijven realiseren. 

Er zijn nog steeds kinderen voor wie geen passende onderwijsplek is. De kern van passend onderwijs is dat we los van regels en protocollen zoeken naar de beste oplossingen voor leerlingen. We hebben ons ten doel gesteld om innovatie op basis van specifieke onderwijsbehoeften te stimuleren, passend bij het werkgebied.


Lokaal anticiperen

Passend onderwijs lokaal laten aansluiten door maatwerk en doelmatige inzet van ondersteuning en middelen.


Preventiekracht

Kinderen ontvangen in zo’n vroeg mogelijk stadium ondersteuning indien dat nodig is en leerkrachten worden hiervoor toegerust.

Werken als een netwerk

Investeren in de kwaliteit van de samenwerking om te voorkomen dat een kind tussen wal en schip valt. Uitgangspunt is eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de scholen voor hun leerlingen. 


Ouders: motor voor ontwikkeling van hun kind

De regiefunctie van ouders erkennen en hen in positie brengen als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind, zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten. 


Kwaliteitszorg

Meet-, deel-, spreek-, leer- & verbetercyclus: zichtbaar maken wat onzichtbaar is op alle niveaus om van te leren.